Kế hoạch phòng chống buôn bán người

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG TH CỰ KHÊ
    Số:      /KH- THCK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 


Cự Khê, ngày 15 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người
 Trường tiểu học Cự Khê huyện Thanh Oai năm 2019
 
 

          Thực hiện Kế hoạch số 740/KH-SGD&ĐT  ngày 6/03/2019 của Ban chỉ đạo 138/TP về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2019 của thành phố Hà Nội.
            Căn cứ Kế hoạch số ...../KH-PGD&ĐT huyện Thanh Oai.
           Trường tiểu học Cự khê xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2019 như sau:
          I. Mục đích, yêu cầu
          1. Mục đích
          Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về nguy cơ của tội phạm mua bán người để cán bộ, giáo viên, học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. 
          2. Yêu cầu
          - Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, địa phương, các tổ chức ban, ngành, đoàn thể và gia đình học sinh.
        - Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới.
        - Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với từng đối tượng.
          - Nhà trường phải được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.
        II. Nội dung tuyên truyền
          1. Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.
          2. Các phương thức, thủ đoạn và hậu quả, tác hại của tội phạm mua bán người. Các biện pháp phòng ngừa, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay về phòng chống mua bán người.
          3. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.
          III. Hình thức triển khai và biện pháp thực hiện
          1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khóa
          Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người trong giờ chào cờ đầu tuần, trong các môn học có nội dung liên quan.
          2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá
          - Tổ chức các hoạt động giao lưu, các cuộc thi tìm hiểu, viết bài, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về về phòng, chống tội phạm mua bán người.
           - Tổ chức cho các em học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống  tệ nạn xã hội của nhà trường.
          - Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề có nội dung về hoạt động mua bán người cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường.
          - Thực hiện và tổ chức tốt công tác giao ban an ninh trường học theo định kỳ.
          IV. Tổ chức thực hiện
            1. Phân công nhiệm vụ
           * Nhà trường:
          - Nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và có báo cáo chi tiết về Phòng GD&ĐT.
          - Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.     
          - Chủ động xây dựng các bộ tài liệu, các ấn phẩm, tờ rơi, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, sách mỏng, đĩa CD .... phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục tại đơn vị.
          - Thành lập các đội tuyên truyền, các câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng chống các tệ nạn xã hội”.
          - Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, tuyên truyền do  Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT huyện tổ chức, phát động. 
          2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo
          - Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2019.
          - Nhà trường báo cáo công tác phòng, chống tội phạm mua bán người về Phòng GD&ĐT email: pgd-thanhoai@hanoiedu.vn  theo định kỳ 2 lần/năm (lần 1trước 10/6, lần 2 trước 10/12). Ngoài ra, khi có những vụ việc đột xuất, bất thường, các đơn vị giáo dục báo cáo ngay về Phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
          3. Kinh phí hoạt động
          - Trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác giáo dục và đào tạo năm 2019 của đơn vị.
          - Sử dụng kinh phí từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm mua bán người thành phố Hà Nội.
          - Sử dụng kinh phí từ các nguồn khác.
          Nhà trường yêu cầu CBGVNV,HS nghiêm túc thực hiện kế hoạch và có trách nhiệm thống kê, báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2019 đúng thời gian quy định./.
           
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo PGD;
- Lưu: VP./.                                                   
                   TM/ HIỆU TRƯỞNG
    PHT:    Nguyễn Thị Thu Hà
                  

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây