Dự Thảo Báo cáo tổng kết năm học của PGD Thanh oai và nhiệm vụ năm học 2019-2020

Dự Thảo báo cáo tổng kết năm học của Phòng GD& Đào tạo Thanh oai. Nhiệm vụ năm học 2019-2020

Dự Thảo Báo cáo tổng kết năm học của PGD Thanh oai và nhiệm vụ năm học 2019-2020

UBND HUYỆN THANH OAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
Dự thảo
 
   
  Thanh Oai, ngày 21 tháng 8 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019
và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2019 – 2020
của ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai

 
 
 

Năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT) Thanh Oai tiếp tục thực hiện chương trình hành động của Chính phủ triển khai nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; là năm học thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Nghị quyết Huyện ủy về "Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai giai đoạn 2016 - 2020". Được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, của Sở GD&ĐT và sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể trong huyện, ngành GD&ĐT Thanh Oai đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu cơ bản nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động GD&ĐT. Phòng GD&ĐT Thanh Oai báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:
         A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  I. Thuận lợi
- Năm học 2018-2019 ngành GD tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo”. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 30/12/2015, của Huyện ủy Thanh Oai về đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT huyện Thanh Oai giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo; Đề án 05-ĐA/BCĐ ngày 22/2/2017 của Huyện ủy Thanh Oai về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Đề án 06-ĐA/BCĐ ngày 15/12/2016 của Huyện ủy Thanh Oai về xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020;
- Được sự quan tâm của chỉ đạo, giúp đỡ trong tất cả các hoạt động chuyên môn của Sở GD&ĐT Hà Nội; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tạo điều kiện về CSVC, đội ngũ, tài chính cho ngành và các nhà trường trong suốt quá trình hoạt động. Đặc biệt quan tâm trong việc mở rộng diện tích đất, đầu tư CSVC, trang thiết bị cho các nhà trường.


II. Khó khăn
- Do biến động tăng dân số nên một số trường sĩ số học sinh trên lớp đông vượt quá quy định, khó triển khai phương pháp dạy học mới; một số trường mầm non thiếu lớp học nên chỉ đáp ứng nhu cầu ra lớp của trẻ độ tuổi mẫu giáo.
- Nhận thức của một bộ phận phụ huynh học sinh còn hạn chế bất cập so với yêu cầu cấp thiết của sự nghiệp GD&ĐT trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
         B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019
I. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu
1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục
Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của huyện, sự nghiêm túc của phòng GD&ĐT trong công tác điều hành, năm học vừa qua ngành GD&ĐT Thanh Oai đã tham mưu với huyện nhiều quyết sách cho giáo dục như: luân chuyển, điều động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên từ các trường thừa sang các trường thiếu, cân đối tỷ lệ giáo viên cơ bản đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Tham mưu với UBND huyện đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
Công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục được chú trọng: Phòng GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch kiểm tra từ đầu năm học, bám sát hướng dẫn của Thanh tra Sở GD&ĐT và tình hình thực tế của địa phương, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác tập huấn cộng tác viên thanh tra, xây dựng công tác kiểm tra của phòng GD&ĐT đã góp phần đưa hoạt động quản lý giáo dục đi vào nền nếp, giữ vững kỷ cương trong hoạt động giáo dục của ngành, giải quyết dứt điểm, không để xảy ra các hiện tượng vụ việc tồn đọng, kéo dài.
Thực hiện đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Sở GD&ĐT về thanh, kiểm tra các nhà trường. Trong năm học đã kiểm tra đột xuất ở 3 cấp học được 69/69  trường đạt tỷ lệ 100%; đã dự giờ của 254 giáo viên trong đó xếp loại tốt 37 giờ đạt 14,5%, xếp loại khá 198 giờ đạt 78%, xếp loại đạt yêu cầu 19 giờ chiếm 7,5%.
Đã kiểm tra công tác thu chi các khoản ngoài học phí ở 69 trường, đạt 100%. Làm tốt công tác thanh tra thi nghề, thi học sinh giỏi, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tình trạng khiếu nại kéo dài.
Phòng GD&ĐT đã thành lập đường dây nóng, công khai trên mạng thông tin điện tử của Sở, của UBND huyện và của Phòng giáo dục; đã tiếp nhận 06 ý kiến phản ánh của cha mẹ học sinh về công tác quản lý của các nhà trường; đã giải quyết triệt để 06 ý kiến của cha mẹ học sinh tạo được sự đồng thuận cao.
Tổ chức đón đoàn thanh tra chuyên ngành của Sở GD&ĐT Hà Nội về thanh tra 03 trường: Mầm non Cao Viên; Tiểu học Phương Trung II; THCS Tân Ước, qua kiểm tra Sở GD&ĐT đều đánh giá 03 trường đạt kết quả Tốt.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục: Thực hiện kế hoạch số 83/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về đẩy mạnh ứng dụng CNTT, ngành GD&ĐT đã triển khai thực hiện tốt các phần mềm: Phần mềm quản lý học sinh tiểu học, sổ điểm điện tử; Phần mềm thi và tuyển sinh trực tuyến, phần mềm quản lý trường học trực tuyến, hệ thống phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Năm học 2018 - 2019 Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường tập trung khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý và ra đề thi kiểm tra định kỳ và hằng tháng.
Xây dựng nguồn học liệu mở, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy: 100% các nhà trường mầm non, TH, THCS có website trực thuộc website của phòng GD&ĐT. 100% các cơ sở giáo dục có máy tính cho giáo viên ứng dụng CNTT trong chuyên môn, nghiệp vụ; 100% các Tổ bộ môn của các trường học được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn, 100% các trường mầm non có máy tính, máy chiếu đa năng phục vụ quản lý và đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả.
69/69 cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ 100% cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý vào công tác quản lý do Sở GD&ĐT triển khai, 100% văn bản điều hành, kế hoạch, báo cáo, thông báo, giấy mời, công văn được gửi qua mạng; thực hiện quản lý hồ sơ công chức, viên chức được số hóa và quản lý tập trung trên môi trường mạng. Có 1130/1217 giáo viên mầm non (đạt tỷ lệ 93%) có kĩ năng cơ bản về CNTT, sử dụng phần mềm dạy học. Có hơn 9 nghìn học sinh từ lớp 3 trở lên được học Tin học theo chương trình của Bộ GD&ĐT.
Thực hiện quy tắc ứng xử: được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị, phố biến dưới cờ, ký cam kết giữa Thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức. Tại văn phòng của các trường học đều thiết kế bảng tin nội dung thực hiện Quy tắc treo tại nơi mọi người dễ thấy, dễ nhìn để nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện. Qua gần 3 năm thực hiện, Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đã có chuyển biến tích cực về thái độ, nhận thức và tinh thần phục vụ nhân dân. Công tác pháp chế trong nhà trường đã được thực hiện nghiêm túc trên cơ sở quy định của pháp luật. Phòng GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2018 – 2019 và hướng dẫn các đơn vị trường học nghiêm túc thực hiện kế hoạch.
Công tác An ninh, an toàn trường học: được thực hiện tốt, duy trì thường xuyên chế độ giao ban công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học theo quy chế 167 với  các đơn vị trường học đóng trên địa bàn huyện, công an huyện, chính quyền và công an các xã, thị trấn theo định kỳ; Phòng GD&ĐT phối hợp công an huyện tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo công tác an ninh trường học. Làm tốt công tác phối hợp với chính quyền các xã thị trấn và công an địa phương, trao đổi nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện và kịp thời xửnhững sự việc phát sinh. Thực hiện Tốt môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống xâm hại bạo lực học đường trong trường học; 100% các trường mầm non được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích, các trường TH và THCS  thành lập Phòng Công tác xã hội nhằm tham vấn học đường cho học sinh. Kết quả không có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm pháp luật, không có trẻ em bị xâm hại bạo lực học đường.
Công tác thi và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp: có nhiều đổi mới, ngành đã triển khai ứng dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đạt kết quả cao theo hướng thực hiện “4 rõ” trong công tác tuyển sinh đầu cấp (rõ chỉ tiêu, rõ tuyến tuyển sinh, rõ thời gian, rõ trách nhiệm). Các thông tin về tuyển sinh được công khai trên Website của phòng GD&ĐT, của các nhà trường nên công tác tuyển sinh được diễn ra nghiêm túc và không căng thẳng, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, được dư luận đánh giá cao.
Công tác y tế học đường: Các cấp học đã triển khai đồng bộ công tác y tế trường học,100% các trường thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học,  tăng cường thực hiện các quy định về vệ sinh học đường và phòng chống dịch bệnh Trong năm học 2018-2019 dịch bệnh xốt suất huyết bùng phát mạnh mẽ trên địa bàn huyện Thanh Oai nhưng ngành giáo dục không để xảy ra dịch bệnh tại bất kỳ một trường nào; Thực hiện tốt  các  quy định chuẩn về phòng học, bàn ghế, chiếu sáng học đường, nguồn nước sạch, cảnh quan môi trường. Đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện kiểm tra công tác y tế trường học cho 69/69 trường đạt 100%. Phối hợp với trung tâm y tế huyện Thanh Oai thành lập đoàn giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm  kiểm tra giám sát bếp ăn tập thể về vệ sinh an toàn thực phẩm tại 100% bếp ăn bán trú các nhà trường có tổ chức ăn bán trú cho học sinh kết quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và phòng chống tai nạn thương tích được thực hiện tốt.
Triển khai thực hiện Tốt Chương trình Sữa học đường nhằm “ Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo và tiểu học thông qua hoạt động cho trẻ uống sữa hằng ngày nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong tương lai”. Đến hết tháng 5/2019, toàn huyện có 94,4 trẻ Mầm non và 90,06 học sinh Tiểu học tham gia uống sữa học đường. Các em đã có thói quen và rất thích được uống sữa học đường mỗi ngày đến trường, được phụ huynh học sinh phấn khởi, yên tâm và tin tưởng vào chất lượng của sữa học đường; tiêu biểu 7 trường có trẻ tham gia uống sữa đạt 100%: TH Thanh Văn, TH Đỗ Động, MN Liên Châu, MN Tam Hưng A, MN Đỗ Động, MN Cao Dương, MN Mỹ Hưng. Kết quả năm học 2018-2019 huyện Thanh Oai được UBND Thành phố Hà Nội khen thưởng là một trong 3 quận huyện trên toàn thành phố thực hiện tốt nhất Chương trình Sữa học đường của thành phố.
Triển khai thực hiện Tốt Bảo hiểm y tế học sinh đạt 97.91% trong đó cấp Tiểu học đạt 97.62; cấp THCS đạt 98,38%. Tiêu biểu 8 trường làm tốt công tác BHYT học sinh đạt 100%: THCS Cự Khê, THCS Thanh Mai, THCS Thanh Thùy, THCS Xuân Dương, THCS Kim Thư, THCS Liên Châu, TH,THCS Xanh Tuệ Đức, TH,THCS IVS.
  Công tác Đoàn đội, văn hóa, văn nghệ TDTT: Tổ chức thành công Giải thể thao học sinh phổ thông cấp huyện, toàn huyện có 504 vận động viên tham gia thi đấu. Kết quả có: 96 Giải Nhất, Nhì, Ba. Và đạt 01 huy chương vàng cấp thành phố.
Phối hợp với Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Thanh Oai chỉ đạo các hoạt động công tác đoàn Đội trong nhà trường; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Tổng phụ trách, cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh và được Hội đồng Đội thành phố khen tặng đơn vị phối hợp, thực hiện tốt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công tác Đội năm 2018.
2. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện
2.1. Thực hiện nhiệm vụ chung của các cấp học
* Giáo dục Mầm non:
-  Năm học 2018 - 2019 cấp học mầm non có 24 trường  mầm non công lập 02 trường Mầm non tư thục và 32 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục ( Tăng 02 trường MN Tư thục và 11 cơ sở MN  tư thục so với cuối năm học trước)
 - Tổng số nhóm,  lớp mầm non : 535  nhóm,  lớp tăng 65 nhóm lớp  so với năm học trước; Trong đó Nhà trẻ: 143 nhóm;  Mẫu giáo: 390 lớp.  Tư thục 02 trường và  32 cơ sở với 131  nhóm lớp. Nhà trẻ 72  nhóm, mẫu giáo: 59 lớp tăng so với cùng kỳ năm học trước 31 nhóm lớp.
- Tổng số trẻ ra lớp: 14.707 trẻ trong đó: trẻ dưới 3 tuổi 2.483 đạt 37,7% độ tuổi tăng 2,4% so với năm học trước, trẻ từ 3 - 5 tuổi 11,724 trẻ đạt 95,1% độ tuổi giảm 1,3% so với năm học trước, trẻ 5 tuổi 4,074 đạt 100%. Huy động 85 % trẻ khuyết tật được học hòa nhập. Số trẻ học tại trường mầm non công lập 12,965  trẻ. Chất lượng  chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục ngày càng nâng cao hơn. 100% trẻ em mầm non đến trường được cân, đo và khám sức khỏe định kỳ theo đúng qui định, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 2% ( Giảm 1,4% so với năm trước). Tỷ lệ SDD thể thấp còi còn 2,4% ( Giảm 1,2% so với năm trước) Vệ sinh phòng chống rét, đảm bảo an toàn và đủ ấm cho trẻ được tăng cường, bổ sung thảm trải, chăn chiếu, phản ngủ, bình nước nóng trong các phòng học của trẻ.
Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi được đến trường. Hiện đã có 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập. Các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, sinh hoạt tập thể cho trẻ cũng được tổ chức sâu rộng tại các trường mầm non với nhiều hình thức như: “Hội thi bé khéo tay”, “Hội thi chúng cháu vui khỏe”, liên hoan hát dân ca và trò chơi dân gian. Ngoài ra các trường còn tổ chức cho trẻ thăm quan ngoại khóa các di tích lịch sử, làng nghề, các công trình văn hóa tại địa phương.
* Giáo dục phổ thông.
- Giáo dục tiểu học:
 Tổng số 25 trường tiểu học trong đó 24 trường công lập và 01 trường Tiểu học tư thục ( Tăng 01 trường Tư thục so với cuối năm học trước)
  Tổng số lớp: 492 lớp, tăng  24 lớp  so với năm học trước;  Tổng số HS: 18203 HS,  tăng 1963 HS  so với năm học trước;
Triển khai và thực hiện tốt Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT; Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT của BGD&ĐT về việc đánh giá học sinh tiểu học. Tiếp tục quan tâm đến chất lượng dạy học ở các trường trong toàn huyện, dành sự quan tâm và ưu tiên đặc biệt trong việc chỉ đạo các hoạt động dạy – học đối với học sinh lớp 1. Toàn huyện đã huy động được 4817/4817 trẻ 6 tuổi ra lớp đạt tỷ lệ 100%. Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học: 3132/3194 đạt tỷ lệ 98,06%. Quy mô trường, lớp, học sinh và chất lượng học 2 buổi/ngày đạt 97,13%.
          Chất lượng giáo dục tiểu học:
Chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019 tiếp tục được nâng lên và duy trì vững chắc. Đánh giá định kỳ cuối năm học các môn học:
 
Môn học Tiếng Việt Toán Khoa học Lịch sử - Địa lý Ngoại ngữ Tin học
Hoàn thành tốt  59.99 64.03 62.01 58.72 50.03 58.05
Hoàn thành  38.98 35.05 37.96 41.23 49.94 41.95
Chưa hòan thành 1.03 0.92 0.03 0.05 0.03 0.00
   
               
          Kết quả về năng lực phẩn chất:
 
Nội dung đánh giá Từng năng lực, phẩm chất Tỷ lệ mức đạt được (%)
Tốt Đạt Cần cố gắng
Năng lực Tự phục vụ, tự quản 66.73 32.86 0.42
Hợp tác 65.86 33.62 0.52
Tự học, GQVĐ 64.91 34.44 0.64
Phẩm chất Chăm học, chăm làm 66.84 32.64 0.53
Tự tin, trách nhiệm 67.17 32.45 0.38
Trung thực, kỷ luật 70.58 29.15 0.26
Đoàn kết, thương yêu 71.28 28.50 0.21
          Các trường đã thực hiện tốt các yêu cầu: không dạy học trước chương trình, không thi tuyển vào lớp 1. Tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật, truyền thống lịch sử Thủ đô và phong cách người Hà Nội cho học sinh tiểu học; Coi trọng giờ sinh hoạt tập thể và sinh hoạt ngoại khóa.
          Tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi môn cơ bản lớp 4 từ cấp trường đến cấp huyện. Đã lựa chọn được 03 GV tham dự hội thi cấp thành phố đạt 03 giải ba.
          Tổ chức thi Olympic Tiếng Anh cấp huyện có 134 học sinh dự thi, đạt giải 80 em trong đó 3 giải Nhất; 5 giải Nhì; 12 giải Ba và 66 giải KK. Tổ chức giao lưu học sinh tiểu học lần thứ nhất, toàn huyện có 543 Học sinh tham gia ở 04 nội dung: kéo co, nhảy bao bố, vẽ tranh và rung chuông vàng. Kết quả:
- Ở nội dung Kéo co, nhảy bao bố và vẽ tranh: 06 đội đạt giải nhất, 12 đội đạt giải nhì, 18 đội đạt giải ba.
- Ở nội dung rung chuông vàng có: 02 em đạt giải xuất sắc, 79 em đạt giải nhất, 132 em đạt giải nhì, 174 em đạt giải Ba.
  - Hội thi Tiếng hát Thầy và trò đạt 1 giải Nhất, 2 giải Ba cấp Thành phố và đạt giải Nhì toàn đoàn.
  - Vẽ tranh đạt 01 giải khuyến khích cấp Thành phố.
- Giáo dục THCS:
Tổng số trường THCS: 23 trường trong đó có 21 trường công lập và 02 trường tư thục (Tăng 02 trường Tư thục so với cuối năm học trước)
Tổng số lớp: 309 tăng 24  lớp  so với năm học trước;
Tổng số HS: 11438 tăng  774 HS so với năm học trước;
Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn học, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho HS, tăng cường liên hệ thực tế, tích hợp liên môn, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.
Kết quả xếp loại hạnh kiểm và học lực:
 
Khối Tổng số học sinh Hạnh kiểm (%) Học lực (%)
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu Kém
6 3224 92,46 7,17 0,37 0,00 29,00 49,84 18,92 2,11 0,12
7 2970 91,14 8,05 0,81 0,00 33,91 43,77 20,44 1,85 0,03
8 2709 89,29 9,71 1,00 0,00 31,34 44,00 22,92 1,70 0,04
9 2424 94,02 5,69 0,29 0,00 31,81 45,59 22,61 0,00 0,00
Toàn cấp 11327 91,69 7,69 0,62 0,00 31,45 45,94 21,06 1,49 0,05
Đã tổ chức thành công các hội thi giáo viên dạy gỏi và tổ chức trao giải cho các giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện có ý nghĩa động viên kịp thời, khuyến khích phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong toàn huyện. Chọn cử giáo viên tham dự hội thi cấp thành phố đã đạt 03 giải nhì, 03 giải Ba 01 giáo viên đạt giải ba Quốc gia cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai.
Thi cấp huyện các môn văn hóa có 858 Học sinh dự thi, kết quả có 450 Học sinh đạt giải; trong đó có 77 giải nhất, nhì, ba.
Tổ chức thi Olympic các môn văn hóa lớp 6,7,8 toàn huyện có 1412 Học sinh dự thi, kết quả có 904 Học sinh đạt giải; trong đó có 169 giải nhất, nhì, ba.
Thi khoa học trẻ có 151 Học sinh dự thi, kết quả có 108 Học sinh đạt giải; trong đó có 20 giải nhất, nhì, ba.
Thi TDTT có 504 Học sinh dự thi, kết quả có 96 giải nhất, nhì, ba.
Trong kỳ thi HSG cấp thành phố các môn văn hóa đã có 59 em đạt giải (tăng 28 giải so với năm học 2017-2018) trong đó có một học sinh đạt giải nhất môn Ngữ văn với điểm cao nhất thành phố, thi khoa học trẻ IJSO có 11 đạt giải cấp thành phố. Thi khoa học kỹ thuật thành phố có 2 em đạt giải. Thi khoa học sáng tạo có 07 em đạt giải cấp thành phố. Thi toán học Hà Nội mở rộng đạt 3 huy chương (1 bạc, 2 đồng). Thi TDTT cấp Thành phố đạt 01 huy chương vàng môn Vovinam.
Thi vì ATGT thủ đô có 05 em tham gia đều đạt giải trong đó 02 giải nhì, 02 giải ba, 01 giải KK và Phòng GD&ĐT được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.
Tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 cả 3 nguyện vọng các trường công lập đạt kết quả 78.3%.
- Giáo dục thường xuyên: Phòng GD&ĐT đã tham mưu với huyện kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, hằng năm huy động được nhiều lượt người tham gia học tập tại các TTHTCĐ.
2.2. Công tác phổ cập giáo dục
Năm 2018, kết quả đã có 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, XMC mức độ 2, Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, đạt tỷ lệ 100%.
UBND huyện chỉ đạo ngành giáo dục tổ chức lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời tại trường TH Cao Viên II và bế mạc tại trường THCS Phương Trung, tiếp tục triển khai có hiệu quả dự án xây dựng trường học An toàn, bình đẳng, thân thiện tại các trường tiểu học và THCS.
2.3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục
Thu hút các nguồn tài trợ để phát triển cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Đã thu hút được nguồn tài trợ từ các tổ chức, cá nhân và các doanh nghiệp đóng tại địa bàn huyện đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường như: đầu tư thư viện, phòng vi tính, xây dựng các công trình vệ sinh, các công trình nước sạch, nhà để xe, tường bao….
3. Công tác xây dựng và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia
  Đầu tư cho giáo dục được quan tâm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học được tăng cường theo hướng đồng bộ, chuẩn hoá và từng bước hiện đại. Trong năm 2018 đã có thêm 06 trường đạt chuẩn, nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 50/69 trường = 72,46%. Trong đó giáo dục Tiểu học 17/24 trường đạt 70,8%; giáo dục THCS có 15/21 trường đạt 71,4%, MN có 18/24 trường chiếm 75%. Trường tiểu học Phương trung II là trường duy nhất của huyện Thanh Oai đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
Có thể khẳng định xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bởi vậy ngành Giáo dục đã tích cực tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tăng cường xây dựng các trường đạt Chuẩn Quốc gia. Được sự quan tâm cũng như sự chỉ đạo quyết liệt, tạo mọi điều kiện về CSVC, con người của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể trong huyện và các xã cùng với sự nỗ lực của ngành. UBND huyện chỉ đạo quyết liệt về đầu tư CSVC, hỗ trợ kinh phí cho 5 trường để được công nhận Chuẩn trong năm 2019.
4. Công tác thi đua khen thưởng
Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được đổi mới và bám sát các văn bản chỉ đạo của thành phố, của huyện. Nhiều hoạt động được tổ chức nhằm tôn vinh các điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi cấp huyện, cấp thành phố, cấp quốc gia qua đó tuyên truyền nhân rộng những điển hình tiên tiến trong ngành.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, nhân rộng mô hình “Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng”. Các phong trào thi đua sôi nổi đã giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống Thủ đô và nếp sống văn hóa cho học sinh.
Kết thúc năm học, Có 04 tập thể (cấp TH: Hồng Dương, Bình Minh A, cấp THCS: Hồng Dương, Bình Minh) và 09 cá nhân được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen; 12 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố (Cấp MN: Bình Minh I, Tam Hưng A, Dân Hòa, Thanh Thùy, Thanh Cao; cấp Tiểu học: Cao Viên I, Phương Trung I, Cao Dương; cấp THCS: Tam Hưng, Cao Viên, Dân Hòa, Nguyễn Trực thị trấn Kim Bài); 03 cá nhân, 01 tập thể đề nghị Bằng khen của Bộ giáo dục và 2 cá nhân đề nghị bằng khen của Thủ tướng chính phủ, 2 cá nhân đề nghị CSTĐ cấp thành phố; 55 tập thể đề nghị UBND huyện tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 351 cá nhân đề nghị đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 3295 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Năm học 2018 – 2019 ngành GD&ĐT Thanh Oai đã có nhiều cố gắng triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học và đã đạt được những kết quả toàn diện. Các kế hoạch, chương trình công tác được triển khai kịp thời. Công tác chỉ đạo đã tập trung lựa chọn những nhiệm vụ then chốt, bám sát thực tiễn, đề ra các giải pháp cụ thể quyết tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Với tinh thần chủ động tích cực ngành đã tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đề xuất các chỉ tiêu về phát triển GD&ĐT. Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục được quan tâm nhiều hơn. Ngành đã chủ động tham mưu UBND huyện để có nhiều giải pháp ổn định công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, phân tuyến hợp lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng học tập được tăng cường đầu tư, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được nâng cao. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn có chuyển biến mạnh và rõ nét. Đội ngũ CBGV, nhân viên được tăng cường, đảm bảo chất lượng chuyên môn và năng lực sư phạm. Công tác quản lý, kiểm tra đánh giá không ngừng được đổi mới, nền nếp kỷ cương được duy trì. Xã hội hóa giáo dục có bước chuyển biến, huy động được các nguồn lực đầu tư, chăm lo phát triển giáo dục. Các hoạt động, phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi, thiết thực, có ý nghĩa.
2. Hạn chế và nguyên nhân
2.1. Hạn chế
Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh chưa đáp ứng được yêu cầu, việc tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các cấp học hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân là do một số trường chưa quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành cho học sinh; công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh chưa tốt.
Việc thực hiện các quy định về công tác tài chính, quản lý thu chi, dạy thêm, học thêm tại một số ít đơn vị chưa đúng quy định.
Một số trường còn khó khăn về diện tích đất, không đủ tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. Trang thiết bị dạy học, hệ thống thư viện, phòng học bộ môn ở một số trường còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Chưa xây dựng được trường chất lượng cao.
          Một số ít cán bộ quản lý còn quản lý bằng kinh nghiệm nặng về quản lý hành chính kỹ năng quản lý nhà nước còn hạn chế.
          Chất lượng giáo viên không đồng đều, cơ cấu giáo viên theo giáo viên các bộ môn chưa cân đối, một số môn thiếu giáo viên.
          Kết quả học tập của học sinh giữa các trường trong huyện không đồng đều, có sự phân hóa giữa một số trường.
2.2. Nguyên nhân của hạn chế
          Diện tích đất của một số nhà trường chưa đáp ứng với yêu cầu hiện tại vì không mở rộng diện tích quy hoạch; các phòng học, phòng bộ môn... mặc dù xuống cấp không tháo giỡ xây mới được vì chưa hết niên hạn sử dụng.
          Một số ít cán bộ quản lý có tuổi nên việc tiếp cận việc đổi mới còn hạn chế.
          Một số giáo viên đang dạy hợp đồng ở các trường chưa được ổn định mức lương thấp.
          Giáo viên các bộ môn chưa cân đối, một số môn thiếu giáo viên nên một số trường phải dạy chéo môn do đó phần nào ảnh hưởng đến chất lượng học sinh.
C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2018 – 2019
I. Phương hướng chung
Tăng cường nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định.
II. Các nhiệm vụ chủ yếu
1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục
Đổi mới công tác chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đặc biệt coi trọng việc hình thành và phát triển đội ngũ: đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp; phấn đấu có nhiều nhà giáo mẫu mực, cán bộ quản lý mẫu mực với phẩn chất tốt, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp, tâm huyết và trách nhiệm với nghề; tích cực đổi mới hoạt động sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng công nghệ mới, phương tiện hiện đại để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý giáo dục và chất lượng giảng dạy, học tập trong các nhà trường.
 Đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; chú trọng quản lý chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng đầu ra; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất  cho học sinh, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giáo dục; rà soát, đánh giá và đề ra biện pháp giải quyết để thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các trường.
2. Phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý
Rà soát, điều chỉnh và tăng cường quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ.
Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu đào tạo nhân lực và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Chú trọng việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, xây dựng mạng lưới hoạt động giáo viên cốt cán các bộ môn. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học và trình độ đào tạo.
Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.
Tiếp tục tổ chức đánh giá, phân loại giáo viên và CBQL hằng tháng, cuối năm theo các chuẩn quy định. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các hoạt động của các nhà trường.
3. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác quản lý giáo dục
Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo điều hành; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Tiếp tục chỉ đạo cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia trường học kết nối;  thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6; triển khai việc sử dụng sổ điểm điện tử đối với tất cả các cấp học. Sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý và ra đề kiểm tra cấp tiểu học tiến tới áp dụng đại trà đối với cấp THCS. Khuyến khích các trường triển khai sử dụng sổ liên lạc điện tử…
4. Tăng cường tham mưu nguồn lực đầu tư, xây dựng CSVC theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại hóa
Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tham mưu để đảm bảo đủ kinh phí hoạt động chuyên môn cho các cơ sở giáo dục công lập trên cơ sở đảm bảo quy hoạch phát triển ngành theo hướng đồng bộ, đạt chuẩn và từng bước hiện đại.
Tăng cường đầu tư trang thiết bị dạy học theo chương trình mục tiêu quốc gia. Đầu tư CSVC, trang thiết bị phòng học ngoại ngữ thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020. Tập trung xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia và trường được công nhận lại Chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu đã được giao; Tăng cường trồng cây xanh trong khuôn viên trường học tạo cảnh quan, môi trường sư phạm thân thiện, sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn.
UBND huyện có chính sách hỗ trợ mặt bằng để xây dựng trường học, thực hiện mục tiêu kiên cố hóa, hiện đại hóa trường lớp học. Mở rộng diện học sinh được học 2 buổi/ngày. Điều chỉnh quy mô trường, lớp và sĩ số học sinh trên lớp một cách hợp lý, trên cơ sở quy hoạch mạng lưới trường học đã được phê duyệt.
5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành
Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động: “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”, xây dựng “Trường học an toàn, thân thiện, tích cực”.
Tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống Thủ đô và nếp sống văn hóa cho học sinh. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc; thực hiện tốt việc tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào thứ Hai hàng tuần.
Khuyến khích các nhà trường xây dựng quy định về văn hóa nhà trường, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự quản của học sinh. Tạo điều kiện cho học sinh tham gia lao động, xây dựng, giữ gìn trường lớp xanh-sạch-đẹp, an toàn, thân thiện; rèn luyện kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vui chơi lành mạnh.
6. Chú trọng, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục
Tăng cường truyền thông nội bộ, phát hiện, giới thiệu kịp thời các gương người tốt, việc tốt. Nâng cao chất lượng các kênh thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang tin của Ngành và các trường học..
Trên đây là dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và phương hướng,nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2019 – 2020 của ngành GD&ĐT Thanh Oai./.

 
Nơi nhận:
- TT huyện ủy ;
- TT HĐND huyện :
- Lãnh đạo UBND huyện ;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT ;
- Các tổ chuyên môn PGD&ĐT ;
- Các trường học trong huyện ;
- Lưu VT.
TRƯỞNG PHÒNG
Đoàn Việt Dũng 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây