Công văn tham gia dự thi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Giáo viên tham gia cuộc thi tấm gương đạo đức Hô Chí Minh
UBND HUYỆN THANH OAI
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 

                  Số: 252 /PGDĐT
V/v tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập
 và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                
   Thanh Oai, ngày  23  tháng 5 năm 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
                   Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
                                                       trong toàn huyện.
                            
          Thực hiện Kế hoạch số 402/KH-BGDĐT ngày 10/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tổ chức Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019;
Căn cứ Công văn số 1847/ SGDĐT-CTTT ngày 16/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tham gia Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019;
          Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 là hoạt động có ý nghĩa góp phần tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn ngành, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.
Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường học nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019 do Bộ GDĐT triển khai trên trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn và phát động đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, chủ động tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể và cá nhân tham gia Cuộc thi này.

 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GDĐT;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Huyện Đoàn Thanh Oai;
- Đ/c Trưởng phòng GD;
- Các Tổ chuyên môn PGD;
- Cổng Thông tin điện tử của Ngành;
- Lưu: VT.
 
                  KT. TRƯỞNG PHÒNG
                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                              ( Đã ký)

               
                       Phạm Trung Anh


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây