Biên bản tuyển sinh đầu cấp năn học 2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐOÀN KIỂM TRA
 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2019

BIÊN BẢN
Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

 
 
   

            Căn cứ Quyết định số:.............../QĐ-............ ngày …..../…../2019 của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội về việc kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.
Vào hồi......... giờ....... ngày........./8/2019, tại Phòng GDĐT:..............................................
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung trên.
A. ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
B. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
C. NỘI DUNG KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Việc cập nhật, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. Việc chỉ đạo, thực hiện công tác tuyển sinh
2.1. Các văn bản chỉ đạo
 
 1. Kế hoạch tuyển sinh  (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung kế hoạch…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung báo cáo…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Văn bản khác (nếu có):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. Tổ chức và kết quả thực hiện
 
 1. Việc điều tra số trẻ trên địa bàn (nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện; các trường trên địa bàn có số lượng tuyển sinh vượt quá nhiều so với số lượng điều tra kèm theo nguyên nhân):    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Phương thức tuyển sinh:
 • Số trường tuyển sinh theo tuyến: Mầm non ........... Tiểu học ........... THCS ..........
 • Danh sách các trường không tuyển sinh theo tuyến (kèm theo phương thức tuyển sinh được PGD phê duyệt):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Việc thực hiện công khai (phân tuyến, chỉ tiêutuyển sinh….):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tuyển sinh trực tuyến (nêu rõ các biện pháp tổ chức chỉ đạo, thực hiện):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Thực hiện các giải pháp về tuyển sinh; đảm bảo chất lượng dạy-học:
 • Giải pháp nhằm tăng quy mô, chất lượng tuyển sinh:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Giải pháp nhằm tăng cường CSVC cho các trường học:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các biện pháp kiểm soát, hạn chế việc tuyển sinh trái tuyến :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
a) Thống kê Kết quả tuyển sinh (theo Phụ biểu 1 kèm theo):
b) Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại về các nội dung: kết quả Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp; việc đảm bảo chỉ tiêu quy định và việc hạn chế tuyển sinh trái tuyến - ghi rõ các CSGD còn tồn tại)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG (Theo những nội dung được kiểm tra)
            1. Ưu điểm
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
            2. Hạn chế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra với thủ trưởng đơn vị
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Ý kiến, kiến nghị của đơn vị với các cơ quan quản lý giáo dục (về kết quả của đoàn kiểm tra; về phương thức tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS chất lượng cao trên địa bàn- nếu có)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi..... giờ........... ngày......./......./.........
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Kí và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên) 
UBND ......
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số:     /BC…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

...., ngày ....  tháng..... năm 201
PHỤ BIỂU 1
(Đính kèm Báo cáo của Phòng GDĐT)
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
(Đính kèm các phụ biểu 2a, 2b và 2c tại Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 đã nộp cho Sở GDĐT)
 
 1. Kết quả tuyển sinh:
Số TT Đối tượng tuyển sinh Chỉ tiêu Tuyển sinh trực tuyến Tuyển sinh trực tiếp Tỷ lệ đúng tuyến
Số HS đăng ký Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nhập học Đạt tỷ lệ so với số HS đăng ký Số HS Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu
1 Nhà trẻ                
2 MN 3 tuổi                
3 MN 4 tuổi                
4 MN 5 tuổi                
5 Lớp 1                
6 Lớp 6                

Ghi chú: Danh sách các đơn vị:
 
 • Tuyển không đủ chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Tuyển vượt chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Số HS trái tuyến nhiều - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các trường có số hs/lớp quá cao (trên 50 hs/lớp):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT.      
TRƯỞNG PHÒNG


 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐOÀN KIỂM TRA
 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2019

BIÊN BẢN
Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

 
 
   

            Căn cứ Quyết định số:.............../QĐ-............ ngày …..../…../2019 của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội về việc kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.
Vào hồi......... giờ....... ngày........./8/2019, tại Phòng GDĐT:..............................................
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung trên.
A. ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
B. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
C. NỘI DUNG KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Việc cập nhật, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. Việc chỉ đạo, thực hiện công tác tuyển sinh
2.1. Các văn bản chỉ đạo
 
 1. Kế hoạch tuyển sinh  (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung kế hoạch…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung báo cáo…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Văn bản khác (nếu có):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. Tổ chức và kết quả thực hiện
 
 1. Việc điều tra số trẻ trên địa bàn (nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện; các trường trên địa bàn có số lượng tuyển sinh vượt quá nhiều so với số lượng điều tra kèm theo nguyên nhân):    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Phương thức tuyển sinh:
 • Số trường tuyển sinh theo tuyến: Mầm non ........... Tiểu học ........... THCS ..........
 • Danh sách các trường không tuyển sinh theo tuyến (kèm theo phương thức tuyển sinh được PGD phê duyệt):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Việc thực hiện công khai (phân tuyến, chỉ tiêutuyển sinh….):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tuyển sinh trực tuyến (nêu rõ các biện pháp tổ chức chỉ đạo, thực hiện):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Thực hiện các giải pháp về tuyển sinh; đảm bảo chất lượng dạy-học:
 • Giải pháp nhằm tăng quy mô, chất lượng tuyển sinh:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Giải pháp nhằm tăng cường CSVC cho các trường học:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các biện pháp kiểm soát, hạn chế việc tuyển sinh trái tuyến :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
a) Thống kê Kết quả tuyển sinh (theo Phụ biểu 1 kèm theo):
b) Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại về các nội dung: kết quả Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp; việc đảm bảo chỉ tiêu quy định và việc hạn chế tuyển sinh trái tuyến - ghi rõ các CSGD còn tồn tại)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG (Theo những nội dung được kiểm tra)
            1. Ưu điểm
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
            2. Hạn chế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra với thủ trưởng đơn vị
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Ý kiến, kiến nghị của đơn vị với các cơ quan quản lý giáo dục (về kết quả của đoàn kiểm tra; về phương thức tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS chất lượng cao trên địa bàn- nếu có)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi..... giờ........... ngày......./......./.........
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Kí và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên) 
UBND ......
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số:     /BC…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

...., ngày ....  tháng..... năm 201
PHỤ BIỂU 1
(Đính kèm Báo cáo của Phòng GDĐT)
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
(Đính kèm các phụ biểu 2a, 2b và 2c tại Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 đã nộp cho Sở GDĐT)
 
 1. Kết quả tuyển sinh:
Số TT Đối tượng tuyển sinh Chỉ tiêu Tuyển sinh trực tuyến Tuyển sinh trực tiếp Tỷ lệ đúng tuyến
Số HS đăng ký Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nhập học Đạt tỷ lệ so với số HS đăng ký Số HS Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu
1 Nhà trẻ                
2 MN 3 tuổi                
3 MN 4 tuổi                
4 MN 5 tuổi                
5 Lớp 1                
6 Lớp 6                

Ghi chú: Danh sách các đơn vị:
 
 • Tuyển không đủ chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Tuyển vượt chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Số HS trái tuyến nhiều - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các trường có số hs/lớp quá cao (trên 50 hs/lớp):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT.      
TRƯỞNG PHÒNG


 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐOÀN KIỂM TRA
 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2019

BIÊN BẢN
Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

 
 
   

            Căn cứ Quyết định số:.............../QĐ-............ ngày …..../…../2019 của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội về việc kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.
Vào hồi......... giờ....... ngày........./8/2019, tại Phòng GDĐT:..............................................
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung trên.
A. ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
B. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
C. NỘI DUNG KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Việc cập nhật, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. Việc chỉ đạo, thực hiện công tác tuyển sinh
2.1. Các văn bản chỉ đạo
 
 1. Kế hoạch tuyển sinh  (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung kế hoạch…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung báo cáo…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Văn bản khác (nếu có):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. Tổ chức và kết quả thực hiện
 
 1. Việc điều tra số trẻ trên địa bàn (nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện; các trường trên địa bàn có số lượng tuyển sinh vượt quá nhiều so với số lượng điều tra kèm theo nguyên nhân):    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Phương thức tuyển sinh:
 • Số trường tuyển sinh theo tuyến: Mầm non ........... Tiểu học ........... THCS ..........
 • Danh sách các trường không tuyển sinh theo tuyến (kèm theo phương thức tuyển sinh được PGD phê duyệt):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Việc thực hiện công khai (phân tuyến, chỉ tiêutuyển sinh….):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tuyển sinh trực tuyến (nêu rõ các biện pháp tổ chức chỉ đạo, thực hiện):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Thực hiện các giải pháp về tuyển sinh; đảm bảo chất lượng dạy-học:
 • Giải pháp nhằm tăng quy mô, chất lượng tuyển sinh:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Giải pháp nhằm tăng cường CSVC cho các trường học:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các biện pháp kiểm soát, hạn chế việc tuyển sinh trái tuyến :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
a) Thống kê Kết quả tuyển sinh (theo Phụ biểu 1 kèm theo):
b) Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại về các nội dung: kết quả Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp; việc đảm bảo chỉ tiêu quy định và việc hạn chế tuyển sinh trái tuyến - ghi rõ các CSGD còn tồn tại)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG (Theo những nội dung được kiểm tra)
            1. Ưu điểm
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
            2. Hạn chế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra với thủ trưởng đơn vị
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Ý kiến, kiến nghị của đơn vị với các cơ quan quản lý giáo dục (về kết quả của đoàn kiểm tra; về phương thức tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS chất lượng cao trên địa bàn- nếu có)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi..... giờ........... ngày......./......./.........
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Kí và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên) 
UBND ......
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số:     /BC…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

...., ngày ....  tháng..... năm 201
PHỤ BIỂU 1
(Đính kèm Báo cáo của Phòng GDĐT)
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
(Đính kèm các phụ biểu 2a, 2b và 2c tại Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 đã nộp cho Sở GDĐT)
 
 1. Kết quả tuyển sinh:
Số TT Đối tượng tuyển sinh Chỉ tiêu Tuyển sinh trực tuyến Tuyển sinh trực tiếp Tỷ lệ đúng tuyến
Số HS đăng ký Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nhập học Đạt tỷ lệ so với số HS đăng ký Số HS Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu
1 Nhà trẻ                
2 MN 3 tuổi                
3 MN 4 tuổi                
4 MN 5 tuổi                
5 Lớp 1                
6 Lớp 6                

Ghi chú: Danh sách các đơn vị:
 
 • Tuyển không đủ chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Tuyển vượt chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Số HS trái tuyến nhiều - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các trường có số hs/lớp quá cao (trên 50 hs/lớp):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT.      
TRƯỞNG PHÒNG


 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐOÀN KIỂM TRA
 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2019

BIÊN BẢN
Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

 
 
   

            Căn cứ Quyết định số:.............../QĐ-............ ngày …..../…../2019 của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội về việc kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.
Vào hồi......... giờ....... ngày........./8/2019, tại Phòng GDĐT:..............................................
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung trên.
A. ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
B. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
C. NỘI DUNG KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Việc cập nhật, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. Việc chỉ đạo, thực hiện công tác tuyển sinh
2.1. Các văn bản chỉ đạo
 
 1. Kế hoạch tuyển sinh  (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung kế hoạch…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung báo cáo…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Văn bản khác (nếu có):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. Tổ chức và kết quả thực hiện
 
 1. Việc điều tra số trẻ trên địa bàn (nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện; các trường trên địa bàn có số lượng tuyển sinh vượt quá nhiều so với số lượng điều tra kèm theo nguyên nhân):    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Phương thức tuyển sinh:
 • Số trường tuyển sinh theo tuyến: Mầm non ........... Tiểu học ........... THCS ..........
 • Danh sách các trường không tuyển sinh theo tuyến (kèm theo phương thức tuyển sinh được PGD phê duyệt):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Việc thực hiện công khai (phân tuyến, chỉ tiêutuyển sinh….):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tuyển sinh trực tuyến (nêu rõ các biện pháp tổ chức chỉ đạo, thực hiện):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Thực hiện các giải pháp về tuyển sinh; đảm bảo chất lượng dạy-học:
 • Giải pháp nhằm tăng quy mô, chất lượng tuyển sinh:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Giải pháp nhằm tăng cường CSVC cho các trường học:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các biện pháp kiểm soát, hạn chế việc tuyển sinh trái tuyến :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
a) Thống kê Kết quả tuyển sinh (theo Phụ biểu 1 kèm theo):
b) Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại về các nội dung: kết quả Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp; việc đảm bảo chỉ tiêu quy định và việc hạn chế tuyển sinh trái tuyến - ghi rõ các CSGD còn tồn tại)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG (Theo những nội dung được kiểm tra)
            1. Ưu điểm
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
            2. Hạn chế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra với thủ trưởng đơn vị
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Ý kiến, kiến nghị của đơn vị với các cơ quan quản lý giáo dục (về kết quả của đoàn kiểm tra; về phương thức tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS chất lượng cao trên địa bàn- nếu có)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi..... giờ........... ngày......./......./.........
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Kí và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên) 
UBND ......
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số:     /BC…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

...., ngày ....  tháng..... năm 201
PHỤ BIỂU 1
(Đính kèm Báo cáo của Phòng GDĐT)
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
(Đính kèm các phụ biểu 2a, 2b và 2c tại Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 đã nộp cho Sở GDĐT)
 
 1. Kết quả tuyển sinh:
Số TT Đối tượng tuyển sinh Chỉ tiêu Tuyển sinh trực tuyến Tuyển sinh trực tiếp Tỷ lệ đúng tuyến
Số HS đăng ký Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nhập học Đạt tỷ lệ so với số HS đăng ký Số HS Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu
1 Nhà trẻ                
2 MN 3 tuổi                
3 MN 4 tuổi                
4 MN 5 tuổi                
5 Lớp 1                
6 Lớp 6                

Ghi chú: Danh sách các đơn vị:
 
 • Tuyển không đủ chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Tuyển vượt chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Số HS trái tuyến nhiều - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các trường có số hs/lớp quá cao (trên 50 hs/lớp):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT.      
TRƯỞNG PHÒNG


 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐOÀN KIỂM TRA
 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2019

BIÊN BẢN
Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

 
 
   

            Căn cứ Quyết định số:.............../QĐ-............ ngày …..../…../2019 của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội về việc kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.
Vào hồi......... giờ....... ngày........./8/2019, tại Phòng GDĐT:..............................................
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung trên.
A. ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
B. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
C. NỘI DUNG KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Việc cập nhật, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. Việc chỉ đạo, thực hiện công tác tuyển sinh
2.1. Các văn bản chỉ đạo
 
 1. Kế hoạch tuyển sinh  (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung kế hoạch…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung báo cáo…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Văn bản khác (nếu có):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. Tổ chức và kết quả thực hiện
 
 1. Việc điều tra số trẻ trên địa bàn (nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện; các trường trên địa bàn có số lượng tuyển sinh vượt quá nhiều so với số lượng điều tra kèm theo nguyên nhân):    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Phương thức tuyển sinh:
 • Số trường tuyển sinh theo tuyến: Mầm non ........... Tiểu học ........... THCS ..........
 • Danh sách các trường không tuyển sinh theo tuyến (kèm theo phương thức tuyển sinh được PGD phê duyệt):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Việc thực hiện công khai (phân tuyến, chỉ tiêutuyển sinh….):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tuyển sinh trực tuyến (nêu rõ các biện pháp tổ chức chỉ đạo, thực hiện):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Thực hiện các giải pháp về tuyển sinh; đảm bảo chất lượng dạy-học:
 • Giải pháp nhằm tăng quy mô, chất lượng tuyển sinh:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Giải pháp nhằm tăng cường CSVC cho các trường học:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các biện pháp kiểm soát, hạn chế việc tuyển sinh trái tuyến :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
a) Thống kê Kết quả tuyển sinh (theo Phụ biểu 1 kèm theo):
b) Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại về các nội dung: kết quả Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp; việc đảm bảo chỉ tiêu quy định và việc hạn chế tuyển sinh trái tuyến - ghi rõ các CSGD còn tồn tại)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG (Theo những nội dung được kiểm tra)
            1. Ưu điểm
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
            2. Hạn chế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra với thủ trưởng đơn vị
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Ý kiến, kiến nghị của đơn vị với các cơ quan quản lý giáo dục (về kết quả của đoàn kiểm tra; về phương thức tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS chất lượng cao trên địa bàn- nếu có)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi..... giờ........... ngày......./......./.........
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Kí và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên) 
UBND ......
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số:     /BC…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

...., ngày ....  tháng..... năm 201
PHỤ BIỂU 1
(Đính kèm Báo cáo của Phòng GDĐT)
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
(Đính kèm các phụ biểu 2a, 2b và 2c tại Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 đã nộp cho Sở GDĐT)
 
 1. Kết quả tuyển sinh:
Số TT Đối tượng tuyển sinh Chỉ tiêu Tuyển sinh trực tuyến Tuyển sinh trực tiếp Tỷ lệ đúng tuyến
Số HS đăng ký Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nhập học Đạt tỷ lệ so với số HS đăng ký Số HS Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu
1 Nhà trẻ                
2 MN 3 tuổi                
3 MN 4 tuổi                
4 MN 5 tuổi                
5 Lớp 1                
6 Lớp 6                

Ghi chú: Danh sách các đơn vị:
 
 • Tuyển không đủ chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Tuyển vượt chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Số HS trái tuyến nhiều - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các trường có số hs/lớp quá cao (trên 50 hs/lớp):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT.      
TRƯỞNG PHÒNG


 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐOÀN KIỂM TRA
 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2019

BIÊN BẢN
Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

 
 
   

            Căn cứ Quyết định số:.............../QĐ-............ ngày …..../…../2019 của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội về việc kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.
Vào hồi......... giờ....... ngày........./8/2019, tại Phòng GDĐT:..............................................
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung trên.
A. ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
B. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
C. NỘI DUNG KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Việc cập nhật, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. Việc chỉ đạo, thực hiện công tác tuyển sinh
2.1. Các văn bản chỉ đạo
 
 1. Kế hoạch tuyển sinh  (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung kế hoạch…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung báo cáo…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Văn bản khác (nếu có):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. Tổ chức và kết quả thực hiện
 
 1. Việc điều tra số trẻ trên địa bàn (nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện; các trường trên địa bàn có số lượng tuyển sinh vượt quá nhiều so với số lượng điều tra kèm theo nguyên nhân):    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Phương thức tuyển sinh:
 • Số trường tuyển sinh theo tuyến: Mầm non ........... Tiểu học ........... THCS ..........
 • Danh sách các trường không tuyển sinh theo tuyến (kèm theo phương thức tuyển sinh được PGD phê duyệt):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Việc thực hiện công khai (phân tuyến, chỉ tiêutuyển sinh….):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tuyển sinh trực tuyến (nêu rõ các biện pháp tổ chức chỉ đạo, thực hiện):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Thực hiện các giải pháp về tuyển sinh; đảm bảo chất lượng dạy-học:
 • Giải pháp nhằm tăng quy mô, chất lượng tuyển sinh:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Giải pháp nhằm tăng cường CSVC cho các trường học:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các biện pháp kiểm soát, hạn chế việc tuyển sinh trái tuyến :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
a) Thống kê Kết quả tuyển sinh (theo Phụ biểu 1 kèm theo):
b) Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại về các nội dung: kết quả Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp; việc đảm bảo chỉ tiêu quy định và việc hạn chế tuyển sinh trái tuyến - ghi rõ các CSGD còn tồn tại)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG (Theo những nội dung được kiểm tra)
            1. Ưu điểm
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
            2. Hạn chế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra với thủ trưởng đơn vị
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Ý kiến, kiến nghị của đơn vị với các cơ quan quản lý giáo dục (về kết quả của đoàn kiểm tra; về phương thức tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS chất lượng cao trên địa bàn- nếu có)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi..... giờ........... ngày......./......./.........
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Kí và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên) 
UBND ......
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số:     /BC…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

...., ngày ....  tháng..... năm 201
PHỤ BIỂU 1
(Đính kèm Báo cáo của Phòng GDĐT)
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
(Đính kèm các phụ biểu 2a, 2b và 2c tại Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 đã nộp cho Sở GDĐT)
 
 1. Kết quả tuyển sinh:
Số TT Đối tượng tuyển sinh Chỉ tiêu Tuyển sinh trực tuyến Tuyển sinh trực tiếp Tỷ lệ đúng tuyến
Số HS đăng ký Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nhập học Đạt tỷ lệ so với số HS đăng ký Số HS Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu
1 Nhà trẻ                
2 MN 3 tuổi                
3 MN 4 tuổi                
4 MN 5 tuổi                
5 Lớp 1                
6 Lớp 6                

Ghi chú: Danh sách các đơn vị:
 
 • Tuyển không đủ chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Tuyển vượt chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Số HS trái tuyến nhiều - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các trường có số hs/lớp quá cao (trên 50 hs/lớp):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT.      
TRƯỞNG PHÒNG


 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐOÀN KIỂM TRA
 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2019

BIÊN BẢN
Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

 
 
   

            Căn cứ Quyết định số:.............../QĐ-............ ngày …..../…../2019 của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội về việc kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.
Vào hồi......... giờ....... ngày........./8/2019, tại Phòng GDĐT:..............................................
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung trên.
A. ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
B. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
C. NỘI DUNG KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Việc cập nhật, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. Việc chỉ đạo, thực hiện công tác tuyển sinh
2.1. Các văn bản chỉ đạo
 
 1. Kế hoạch tuyển sinh  (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung kế hoạch…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung báo cáo…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Văn bản khác (nếu có):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. Tổ chức và kết quả thực hiện
 
 1. Việc điều tra số trẻ trên địa bàn (nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện; các trường trên địa bàn có số lượng tuyển sinh vượt quá nhiều so với số lượng điều tra kèm theo nguyên nhân):    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Phương thức tuyển sinh:
 • Số trường tuyển sinh theo tuyến: Mầm non ........... Tiểu học ........... THCS ..........
 • Danh sách các trường không tuyển sinh theo tuyến (kèm theo phương thức tuyển sinh được PGD phê duyệt):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Việc thực hiện công khai (phân tuyến, chỉ tiêutuyển sinh….):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tuyển sinh trực tuyến (nêu rõ các biện pháp tổ chức chỉ đạo, thực hiện):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Thực hiện các giải pháp về tuyển sinh; đảm bảo chất lượng dạy-học:
 • Giải pháp nhằm tăng quy mô, chất lượng tuyển sinh:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Giải pháp nhằm tăng cường CSVC cho các trường học:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các biện pháp kiểm soát, hạn chế việc tuyển sinh trái tuyến :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
a) Thống kê Kết quả tuyển sinh (theo Phụ biểu 1 kèm theo):
b) Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại về các nội dung: kết quả Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp; việc đảm bảo chỉ tiêu quy định và việc hạn chế tuyển sinh trái tuyến - ghi rõ các CSGD còn tồn tại)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG (Theo những nội dung được kiểm tra)
            1. Ưu điểm
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
            2. Hạn chế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra với thủ trưởng đơn vị
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Ý kiến, kiến nghị của đơn vị với các cơ quan quản lý giáo dục (về kết quả của đoàn kiểm tra; về phương thức tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS chất lượng cao trên địa bàn- nếu có)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi..... giờ........... ngày......./......./.........
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Kí và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên) 
UBND ......
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số:     /BC…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

...., ngày ....  tháng..... năm 201
PHỤ BIỂU 1
(Đính kèm Báo cáo của Phòng GDĐT)
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
(Đính kèm các phụ biểu 2a, 2b và 2c tại Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 đã nộp cho Sở GDĐT)
 
 1. Kết quả tuyển sinh:
Số TT Đối tượng tuyển sinh Chỉ tiêu Tuyển sinh trực tuyến Tuyển sinh trực tiếp Tỷ lệ đúng tuyến
Số HS đăng ký Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nhập học Đạt tỷ lệ so với số HS đăng ký Số HS Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu
1 Nhà trẻ                
2 MN 3 tuổi                
3 MN 4 tuổi                
4 MN 5 tuổi                
5 Lớp 1                
6 Lớp 6                

Ghi chú: Danh sách các đơn vị:
 
 • Tuyển không đủ chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Tuyển vượt chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Số HS trái tuyến nhiều - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các trường có số hs/lớp quá cao (trên 50 hs/lớp):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT.      
TRƯỞNG PHÒNG


 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐOÀN KIỂM TRA
 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2019

BIÊN BẢN
Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

 
 
   

            Căn cứ Quyết định số:.............../QĐ-............ ngày …..../…../2019 của Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội về việc kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.
Vào hồi......... giờ....... ngày........./8/2019, tại Phòng GDĐT:..............................................
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung trên.
A. ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
B. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
C. NỘI DUNG KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Việc cập nhật, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. Việc chỉ đạo, thực hiện công tác tuyển sinh
2.1. Các văn bản chỉ đạo
 
 1. Kế hoạch tuyển sinh  (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung kế hoạch…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh (ghi rõ số, ngày tháng; nhận xét về nội dung báo cáo…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Văn bản khác (nếu có):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. Tổ chức và kết quả thực hiện
 
 1. Việc điều tra số trẻ trên địa bàn (nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện; các trường trên địa bàn có số lượng tuyển sinh vượt quá nhiều so với số lượng điều tra kèm theo nguyên nhân):    
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Phương thức tuyển sinh:
 • Số trường tuyển sinh theo tuyến: Mầm non ........... Tiểu học ........... THCS ..........
 • Danh sách các trường không tuyển sinh theo tuyến (kèm theo phương thức tuyển sinh được PGD phê duyệt):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Việc thực hiện công khai (phân tuyến, chỉ tiêutuyển sinh….):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tuyển sinh trực tuyến (nêu rõ các biện pháp tổ chức chỉ đạo, thực hiện):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Thực hiện các giải pháp về tuyển sinh; đảm bảo chất lượng dạy-học:
 • Giải pháp nhằm tăng quy mô, chất lượng tuyển sinh:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Giải pháp nhằm tăng cường CSVC cho các trường học:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các biện pháp kiểm soát, hạn chế việc tuyển sinh trái tuyến :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
a) Thống kê Kết quả tuyển sinh (theo Phụ biểu 1 kèm theo):
b) Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại về các nội dung: kết quả Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp; việc đảm bảo chỉ tiêu quy định và việc hạn chế tuyển sinh trái tuyến - ghi rõ các CSGD còn tồn tại)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG (Theo những nội dung được kiểm tra)
            1. Ưu điểm
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
            2. Hạn chế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra với thủ trưởng đơn vị
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Ý kiến, kiến nghị của đơn vị với các cơ quan quản lý giáo dục (về kết quả của đoàn kiểm tra; về phương thức tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS chất lượng cao trên địa bàn- nếu có)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi..... giờ........... ngày......./......./.........
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Kí và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên) 
UBND ......
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   

Số:     /BC…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

...., ngày ....  tháng..... năm 201
PHỤ BIỂU 1
(Đính kèm Báo cáo của Phòng GDĐT)
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
(Đính kèm các phụ biểu 2a, 2b và 2c tại Báo cáo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 đã nộp cho Sở GDĐT)
 
 1. Kết quả tuyển sinh:
Số TT Đối tượng tuyển sinh Chỉ tiêu Tuyển sinh trực tuyến Tuyển sinh trực tiếp Tỷ lệ đúng tuyến
Số HS đăng ký Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nhập học Đạt tỷ lệ so với số HS đăng ký Số HS Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu
1 Nhà trẻ                
2 MN 3 tuổi                
3 MN 4 tuổi                
4 MN 5 tuổi                
5 Lớp 1                
6 Lớp 6                

Ghi chú: Danh sách các đơn vị:
 
 • Tuyển không đủ chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Tuyển vượt chỉ tiêu - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Số HS trái tuyến nhiều - lý do:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 • Các trường có số hs/lớp quá cao (trên 50 hs/lớp):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT.      
TRƯỞNG PHÒNG


 

 
Văn bản mới

1074/SGDĐT-VP

CÔNG VĂN V/V TIẾP TỤC CHO HS NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 SỞ GDĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 94 | lượt tải:30

121/PGDĐT-TH

CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN TIẾP TỤC DH QUA INTERNET TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 77 | lượt tải:34

1125/BGDĐT-GDTH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 80 | lượt tải:29

05/CT-UBND

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 100 | lượt tải:26

119/KH-GD&ĐT

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC DH MÔN TIẾNG ANH TỰ CHỌN LỚP 1,2 TRÊN ĐỊA BÀN THANH OAI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 77 | lượt tải:33

968/SGDĐT-GDPT

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 70 | lượt tải:26

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 259 | lượt tải:70
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây