Biên bản kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐOÀN KIỂM TRA
 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2019

BIÊN BẢN 
Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

 
 
   

            Căn cứ Quyết định số:.............../QĐ-........ ngày…../…./2019 của …......................... Sở GDĐT Hà Nội về việc kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020
Vào hồi......... giờ....... ngày ......../8/2019, tại Trường .....................................................................
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung trên.
A. ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
B. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
C. NỘI DUNG KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Việc cập nhật, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. Kết quả thực hiện công tác tuyển sinh
2.1. Các văn bản chỉ đạo, thực hiện
1) Kế hoạch tuyển sinh  (ghi rõ số, ngày tháng; nội dung kế hoạch…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2) Quyết định thành lập HĐ tuyển sinh do Phòng GDĐT ký  (ghi rõ số, ngày tháng…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3) Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh (ghi rõ số, ngày tháng; nội dung BC…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. Tổ chức và kết quả thực hiện
 
 1. Việc điều tra số trẻ trên địa bàn (nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện; số lượng điều tra cơ bản, số lượng tuyển sinh; nêu rõ nguyên nhân nếu số lượng tuyển sinh vượt quá nhiều so với số lượng điều tra):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Phương thức tuyển sinh: .................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Việc thực hiện công khai (tuyến, chỉ tiêu, thời gian tuyển sinh…): ........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tuyển sinh trực tuyến (nêu rõ các biện pháp tổ chức thực hiện):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Đảm bảo chất lượng dạy-học:
Biện pháp chỉ đạo (đặc biệt đối với các lớp có số hs/lớp cao):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
a) Thống kê Kết quả tuyển sinh (theo Phụ biểu 2 kèm theo):
b) Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại về các nội dung: kết quả Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp; việc đảm bảo chỉ tiêu quy định và việc hạn chế tuyển sinh trái tuyến)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG (theo những nội dung được kiểm tra)
            1. Ưu điểm
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
            2. Hạn chế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra với thủ trưởng đơn vị
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Ý kiến, kiến nghị của đơn vị với các cơ quan quản lý giáo dục (về kết quả của đoàn kiểm tra; nội dung khác - nếu có)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi..... giờ........... ngày......./......./.........
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Kí và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên)
 
PHÒNG GDĐT ....
Trường ..................................

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

…., ngày ….. tháng …. năm 201

PHỤ BIỂU 2
(Đính kèm Báo cáo của các CSGD)
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
 • Tuyển sinh Mầm non:
 
Tổng số hs trong độ tuổi TS qua điều tra trên địa bàn Chỉ tiêu tuyển mới Số học sinh đã tuyển mới vào trường (cả DT1, DT2, DT3 và DT4) Tỷ lệ so với chỉ tiêu (tổng số 4 đối tượng) Tổng số HS nữ Tổng số diện ƯT
Số HS vào nhà trẻ Số HS vào MG 3 tuổi Số HS vào MG 4 tuổi Số HS vào MG 5 tuổi Tổng số chỉ tiêu tuyển mới Số HS vào nhà trẻ Số HS vào MG 3 tuổi Số HS vào MG 4 tuổi Số HS vào MG 5 tuổi Tổng số HS đã tuyển mới
                           
 
Số HS đúng tuyến Số học sinh
tuyển trái tuyến (DT4)
Tổng số HS trong toàn trường sau tuyển sinh Tổng số lớp trong toàn trường sau tuyển sinh Số HS / 1 lớp trong toàn trường sau tuyển sinh Tổng số HS trong độ tuổi chưa vào lớp sau tuyển sinh
Tổng số HS đã tuyển đúng tuyến Tỷ lệ đúng tuyến Tổng số Trong Quận Khác Quận Khác Tỉnh
                   
 • Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6:
 
S hs trong độ tui TS qua điu tra trên địa bàn Chỉ tiêu Số học sinh đã tuyển (cả DT1, DT2, DT3 và DT4)
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nữ Diện ƯT Số HS / 1 lớp
                 
 
Số HS
đúng tuyến
Số học sinh tuyển trái tuyến (DT4) Số HS
thiếu tuổi
Số HS trong độ tuổi chưa vào lớp
Số HS đã tuyển Tỷ lệ đúng tuyến Tổng số Trong Quận Khác Quận Khác Tỉnh Đã tuyển Được Sở duyệt
                 
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
 
Số TT Đối tượng tuyển sinh Chỉ tiêu Tuyển sinh trực tuyến Tuyển sinh trực tiếp
Số HS đăng ký Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nhập học Đạt tỷ lệ so với số HS đăng ký Số HS Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu
1 Nhà trẻ                
2 MN 3 tuổi                
3 MN 4 tuổi                
4 MN 5 tuổi                
5 Lớp 1                
6 Lớp 6                
                               
 
 1. Phân lớp
 • Mầm non (ghi rõ từng loại đối tượng nhà trẻ, MG bé, MG nhỡ, MG lớn):
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
 • Lớp 1, lớp 6:
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                


 
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT.      
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và đóng dấu)
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐOÀN KIỂM TRA
 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2019

BIÊN BẢN 
Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

 
 
   

            Căn cứ Quyết định số:.............../QĐ-........ ngày…../…./2019 của …......................... Sở GDĐT Hà Nội về việc kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020
Vào hồi......... giờ....... ngày ......../8/2019, tại Trường .....................................................................
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung trên.
A. ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
B. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
C. NỘI DUNG KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Việc cập nhật, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. Kết quả thực hiện công tác tuyển sinh
2.1. Các văn bản chỉ đạo, thực hiện
1) Kế hoạch tuyển sinh  (ghi rõ số, ngày tháng; nội dung kế hoạch…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2) Quyết định thành lập HĐ tuyển sinh do Phòng GDĐT ký  (ghi rõ số, ngày tháng…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3) Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh (ghi rõ số, ngày tháng; nội dung BC…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. Tổ chức và kết quả thực hiện
 
 1. Việc điều tra số trẻ trên địa bàn (nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện; số lượng điều tra cơ bản, số lượng tuyển sinh; nêu rõ nguyên nhân nếu số lượng tuyển sinh vượt quá nhiều so với số lượng điều tra):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Phương thức tuyển sinh: .................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Việc thực hiện công khai (tuyến, chỉ tiêu, thời gian tuyển sinh…): ........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tuyển sinh trực tuyến (nêu rõ các biện pháp tổ chức thực hiện):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Đảm bảo chất lượng dạy-học:
Biện pháp chỉ đạo (đặc biệt đối với các lớp có số hs/lớp cao):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
a) Thống kê Kết quả tuyển sinh (theo Phụ biểu 2 kèm theo):
b) Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại về các nội dung: kết quả Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp; việc đảm bảo chỉ tiêu quy định và việc hạn chế tuyển sinh trái tuyến)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG (theo những nội dung được kiểm tra)
            1. Ưu điểm
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
            2. Hạn chế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra với thủ trưởng đơn vị
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Ý kiến, kiến nghị của đơn vị với các cơ quan quản lý giáo dục (về kết quả của đoàn kiểm tra; nội dung khác - nếu có)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi..... giờ........... ngày......./......./.........
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Kí và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên)
 
PHÒNG GDĐT ....
Trường ..................................

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

…., ngày ….. tháng …. năm 201

PHỤ BIỂU 2
(Đính kèm Báo cáo của các CSGD)
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
 • Tuyển sinh Mầm non:
 
Tổng số hs trong độ tuổi TS qua điều tra trên địa bàn Chỉ tiêu tuyển mới Số học sinh đã tuyển mới vào trường (cả DT1, DT2, DT3 và DT4) Tỷ lệ so với chỉ tiêu (tổng số 4 đối tượng) Tổng số HS nữ Tổng số diện ƯT
Số HS vào nhà trẻ Số HS vào MG 3 tuổi Số HS vào MG 4 tuổi Số HS vào MG 5 tuổi Tổng số chỉ tiêu tuyển mới Số HS vào nhà trẻ Số HS vào MG 3 tuổi Số HS vào MG 4 tuổi Số HS vào MG 5 tuổi Tổng số HS đã tuyển mới
                           
 
Số HS đúng tuyến Số học sinh
tuyển trái tuyến (DT4)
Tổng số HS trong toàn trường sau tuyển sinh Tổng số lớp trong toàn trường sau tuyển sinh Số HS / 1 lớp trong toàn trường sau tuyển sinh Tổng số HS trong độ tuổi chưa vào lớp sau tuyển sinh
Tổng số HS đã tuyển đúng tuyến Tỷ lệ đúng tuyến Tổng số Trong Quận Khác Quận Khác Tỉnh
                   
 • Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6:
 
S hs trong độ tui TS qua điu tra trên địa bàn Chỉ tiêu Số học sinh đã tuyển (cả DT1, DT2, DT3 và DT4)
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nữ Diện ƯT Số HS / 1 lớp
                 
 
Số HS
đúng tuyến
Số học sinh tuyển trái tuyến (DT4) Số HS
thiếu tuổi
Số HS trong độ tuổi chưa vào lớp
Số HS đã tuyển Tỷ lệ đúng tuyến Tổng số Trong Quận Khác Quận Khác Tỉnh Đã tuyển Được Sở duyệt
                 
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
 
Số TT Đối tượng tuyển sinh Chỉ tiêu Tuyển sinh trực tuyến Tuyển sinh trực tiếp
Số HS đăng ký Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nhập học Đạt tỷ lệ so với số HS đăng ký Số HS Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu
1 Nhà trẻ                
2 MN 3 tuổi                
3 MN 4 tuổi                
4 MN 5 tuổi                
5 Lớp 1                
6 Lớp 6                
                               
 
 1. Phân lớp
 • Mầm non (ghi rõ từng loại đối tượng nhà trẻ, MG bé, MG nhỡ, MG lớn):
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
 • Lớp 1, lớp 6:
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                


 
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT.      
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và đóng dấu)
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐOÀN KIỂM TRA
 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 2019

BIÊN BẢN 
Kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020

 
 
   

            Căn cứ Quyết định số:.............../QĐ-........ ngày…../…./2019 của …......................... Sở GDĐT Hà Nội về việc kiểm tra công tác tuyển sinh năm học 2019-2020
Vào hồi......... giờ....... ngày ......../8/2019, tại Trường .....................................................................
Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung trên.
A. ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
B. ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
- Ông (bà)............................................................. Chức vụ:....................................................
C. NỘI DUNG KIỂM TRA, XÁC MINH
I. Việc cập nhật, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
II. Kết quả thực hiện công tác tuyển sinh
2.1. Các văn bản chỉ đạo, thực hiện
1) Kế hoạch tuyển sinh  (ghi rõ số, ngày tháng; nội dung kế hoạch…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2) Quyết định thành lập HĐ tuyển sinh do Phòng GDĐT ký  (ghi rõ số, ngày tháng…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3) Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh (ghi rõ số, ngày tháng; nội dung BC…):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.2. Tổ chức và kết quả thực hiện
 
 1. Việc điều tra số trẻ trên địa bàn (nêu rõ cách thức tổ chức thực hiện; số lượng điều tra cơ bản, số lượng tuyển sinh; nêu rõ nguyên nhân nếu số lượng tuyển sinh vượt quá nhiều so với số lượng điều tra):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Phương thức tuyển sinh: .................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Việc thực hiện công khai (tuyến, chỉ tiêu, thời gian tuyển sinh…): ........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tuyển sinh trực tuyến (nêu rõ các biện pháp tổ chức thực hiện):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Đảm bảo chất lượng dạy-học:
Biện pháp chỉ đạo (đặc biệt đối với các lớp có số hs/lớp cao):
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
a) Thống kê Kết quả tuyển sinh (theo Phụ biểu 2 kèm theo):
b) Nhận xét (Ưu điểm, tồn tại về các nội dung: kết quả Tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp; việc đảm bảo chỉ tiêu quy định và việc hạn chế tuyển sinh trái tuyến)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
D. ĐÁNH GIÁ CHUNG (theo những nội dung được kiểm tra)
            1. Ưu điểm
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................       
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
            2. Hạn chế
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
E. KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra với thủ trưởng đơn vị
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Ý kiến, kiến nghị của đơn vị với các cơ quan quản lý giáo dục (về kết quả của đoàn kiểm tra; nội dung khác - nếu có)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào hồi..... giờ........... ngày......./......./.........
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành ......... bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
 
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA
(Kí và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Kí và ghi rõ họ tên)
 
PHÒNG GDĐT ....
Trường ..................................

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   

…., ngày ….. tháng …. năm 201

PHỤ BIỂU 2
(Đính kèm Báo cáo của các CSGD)
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
 • Tuyển sinh Mầm non:
 
Tổng số hs trong độ tuổi TS qua điều tra trên địa bàn Chỉ tiêu tuyển mới Số học sinh đã tuyển mới vào trường (cả DT1, DT2, DT3 và DT4) Tỷ lệ so với chỉ tiêu (tổng số 4 đối tượng) Tổng số HS nữ Tổng số diện ƯT
Số HS vào nhà trẻ Số HS vào MG 3 tuổi Số HS vào MG 4 tuổi Số HS vào MG 5 tuổi Tổng số chỉ tiêu tuyển mới Số HS vào nhà trẻ Số HS vào MG 3 tuổi Số HS vào MG 4 tuổi Số HS vào MG 5 tuổi Tổng số HS đã tuyển mới
                           
 
Số HS đúng tuyến Số học sinh
tuyển trái tuyến (DT4)
Tổng số HS trong toàn trường sau tuyển sinh Tổng số lớp trong toàn trường sau tuyển sinh Số HS / 1 lớp trong toàn trường sau tuyển sinh Tổng số HS trong độ tuổi chưa vào lớp sau tuyển sinh
Tổng số HS đã tuyển đúng tuyến Tỷ lệ đúng tuyến Tổng số Trong Quận Khác Quận Khác Tỉnh
                   
 • Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6:
 
S hs trong độ tui TS qua điu tra trên địa bàn Chỉ tiêu Số học sinh đã tuyển (cả DT1, DT2, DT3 và DT4)
Số lớp Số HS Số lớp Số HS Tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nữ Diện ƯT Số HS / 1 lớp
                 
 
Số HS
đúng tuyến
Số học sinh tuyển trái tuyến (DT4) Số HS
thiếu tuổi
Số HS trong độ tuổi chưa vào lớp
Số HS đã tuyển Tỷ lệ đúng tuyến Tổng số Trong Quận Khác Quận Khác Tỉnh Đã tuyển Được Sở duyệt
                 
 
 1. Tổng hợp kết quả tuyển sinh:
 
Số TT Đối tượng tuyển sinh Chỉ tiêu Tuyển sinh trực tuyến Tuyển sinh trực tiếp
Số HS đăng ký Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu Số HS nhập học Đạt tỷ lệ so với số HS đăng ký Số HS Đạt tỷ lệ so với chỉ tiêu
1 Nhà trẻ                
2 MN 3 tuổi                
3 MN 4 tuổi                
4 MN 5 tuổi                
5 Lớp 1                
6 Lớp 6                
                               
 
 1. Phân lớp
 • Mầm non (ghi rõ từng loại đối tượng nhà trẻ, MG bé, MG nhỡ, MG lớn):
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
 • Lớp 1, lớp 6:
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                
 
Tên lớp ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
Sĩ số ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs ........ hs
Số HS trái tuyến                


 
Nơi nhận:
- Đoàn kiểm tra;
- Lưu: VT.      
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và đóng dấu)
 

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây