Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường 2019

Thứ năm - 21/03/2019 04:57
Kê hoạch phòng chống bạo lực học đường 2019
  PHÒNG GD&ĐT THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CỰ KHÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:    /QĐ-THCK
          
Cự Khê, ngày     tháng    năm 2019  

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống xâm hại  phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học
 
 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHÊ

         - Thực hiện công văn  số 62/SGD&ĐT- CTTT,ngày 07/02/2019 của Sở Giáo Dục và đào tạo Thành phố Hà Nội. Thực hiện công văn số 30 của Phòng GD&ĐT về thực hiện quy định môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường: Năm 2019.
Căn cứ vào kế hoạch số 145ª / KH- PGDDT ngày 21/03/2018 của Phòng GD&ĐT về thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường: Kế hoạch số 599/KH- PGD&ĐT ngày 4/11/2016 của phòng GD&ĐT về tăng ngfgiaos dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020.
Hướng dẫn số 344/ SGDDT- CTTT ngày 15/02/2017 của Sở GDDT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.Phòng tránh bạo lực học đường:
- Hiệu trưởng trường tiểu học Cự Khê

QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường Tiểu họcCự Khê gồm các ông ( bà ) có tên sau:
         Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm quán triệt tốt các nội dung chỉ đạo về công tác phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội của cấp trên để xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai cho tất cả CB-GV-NV thực hiện và đồng thời theo dõi, giám sát, nhắc nhở đến từng đồng chí  thực hiện tốt nội dung về công tác phòng, chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội.
        
Điều 3. Các ông ( bà ) tổ trưởng chuyên môn, bộ phận và tất cả các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo;
- Như điều 1 (t/h);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG                         
                                        DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017-2018


 
TT Họ và tên Chức vụ Phân công
1 Ngô Viết Thành   Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Thu Hà   P. Hiệu trưởng Phó ban trực
3 Lê Thị Hạnh   P.HT-TTCM Phó ban
4 Lê Thị Thu Trà       CTCĐ Thành viên -Thư kí
5 Trương Thị Mai Hương Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Nguyễn Văn Duyến   GV Thành viên
7 Đặng Thu Hồng   TT-K1 Thành viên
8 Phạm Thi Thuyết   TT-K2 Thành viên
9 Nguyễn Ánh Tuệ   TT-K3 Thành viên
10 Đinh Thị Kim Liên   TT-K4 Thành viên
11 Nguyễn Thị Lương   TT- K5 Thành viên
12 Phạm Thu Hương   TB- TTND Thành viên
 
   PHÒNG GD&ĐT THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CỰ KHÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    /KH-THCK
           
Cự Khê, ngày    tháng    năm 2019  


KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC
----------------------
         - Thực hiện công văn  số 62/SGD&ĐT- CTTT,ngày 07/02/2019 của Sở Giáo Dục và đào tạo Thành phố Hà Nội. Thực hiện công văn số 30 của Phòng GD&ĐT về thực hiện quy định môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường: Năm 2019.
          - Căn cứ vào kế hoạch số 145ª / KH- PGDDT ngày 21/03/2018 của Phòng GD&ĐT về thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường:
         -  Kế hoạch số 599/KH- PGD&ĐT ngày 4/11/2016 của phòng GD&ĐT về tăng  cường  dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020.
Hướng dẫn số 344/ SGDDT- CTTT ngày 15/02/2017 của Sở GDDT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.
        -Thực hiện Kế hoach số  số 585/SGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Thành phố Hà Nội về thực hiện môi trường giáo dục an toàn lành mạnh phòng chống xâm hại bạo lực học đường:
-Thực hiện công văn số 145A/KH-PGDĐT ngày 21/3/2018 của phòng GD&ĐT Tyhanh Oai về kế hoạch phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội năm học 2018-2019;
- Trường Tiểu học Cự Khê xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống xâm hại  bạo lực học đường và tệ nạn xã hội năm học 2018-2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH.
         I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo nhằm khắc phục tình trạng bạo lực học đường và những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống của nhà giáo và học sinh trong và ngoài trường học;
Không ngừng  nâng cao  nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế nhà trường. Chủ động, giữ gìn danh dự của nhà trường và có hành vi, đạo đức, lối sống lành mạnh trong mối quan hệ giữa thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh. 
Nêu cao tinh thần trách nhiệm để góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn; tiếp tục tổ chức hoạt động có hiệu quả phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các phong trào thi đua khác của Ngành.
2. Yêu cầu:
Công tác “phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội” phải được tuyên truyền, giáo dục và tổ chức triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh (PHHS). Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học và cũng là căn cứ để đánh giá thi đua đối với tập thể, cá nhân học sinh cũng như cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với công an và các tổ chức, đoàn thể các xã, thị trấn để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh.
II. NHIỆM VỤ VÀ  GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC  ĐƯỜNG VÀ TỆ  NẠN Xà HỘI  TRONG  TRƯỜNG  HỌC
    1. Công tác chỉ đạo, quản lý
Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nội dung theo tinh thần Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”; Chỉ thị 1537/ CT-BGD ĐT ngày 5/5/2014 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.
          Thực hiện có hiệu qủa phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động: “Mỗi Thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; trong nhà trường.
2. Các nội dung cần tăng cường thực hiện đối với nhà trường
2.1. Tiếp tục triển khai quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Ngành,CHỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; việc triển khai cần phải được xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung, thời gian thực hiện, người thực hiện, hình thức tổ chức thực hiện và thủ trưởng đơn vị phải phê duyệt kế hoạch, đôn đốc theo dõi kiểm tra thường xuyên.
2.2. Nhà trường xây dựng kế hoạch nội dung thực hiện Quyết định số 14/KH/-UBND ngày 15/1/2018 của UBND Thành phố Hà Nội  thục hiện Quy định môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện phòng  chống bạo lực học đườngTăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”. Cụ thể trong năm học 2018- 2019 tập trung vào các nội dung sau:
- HÌnh thức tuyên truyền  của nhà trường như sau:
+ Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt; thực hiện việc treo khẩu hiệu trong khuôn viên nhà trường.
+ Thực hiện và duy trì hát Quốc ca trong các lễ chào cờ đầu tuần  tổ chức hướng dẫn và tập thể dục giữa giờ cho học sinh tiểu học, hô khẩu ngữ sau tập thể dục.
+ Quy định việc tổ chức cho học sinh tiểu học, trực tiếp lao động vệ sinh trường lớp và các công trình trong khuôn viên nhà trường.
+ Xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học được phổ biến tới toàn thể CB, GV, NV và HS.
+ Xây dựng các nội dung hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh dưới nhiều hình thức.
2.3. Nhà trường duy trì hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh, thành lập Tổ tư vấn tâm lý là bộ phận thường trực tham mưu với Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và đưa ra phương pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp đối với đơn vị mình. Lập hồ sơ theo dõi những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh cá biệt, học sinh có vấn đề cần giúp đỡ về tâm lý…(Thông tin do GVCN cung cấp).
2.4. Tăng cường công tác quản lý của Hiệu trưởng đối với GVCN lớp, GV bộ môn; tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời; khi phát hiện biểu hiện tâm lý và dấu hiệu bạo lực cẩn phối hợp kịp thời với gia đình học sinh để phối hợp giải quyết.
2.5. Nhà trường căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 17/11/2015 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong các trường học để xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thị trấn về công tác an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội.
2.6. Tổ chức ký cam kết giữa GVCN, Cha mẹ học sinh và Học sinh về việc “Nói không với hành vi bạo lực học đường” kèm theo các quy định xử lý cụ thể.
2.7. Quán triệt trong giáo viên, cán bộ, nhân viên việc thực hiện đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học trong tất cả các cấp học.
3. Đổi mới nội dung phương pháp và hình thức giáo dục trong nhà trường.Các giải pháp phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội trong trường học.
          3.1. Giáo dục đạo đức qua thực hiện các nội quy, quy định trong nhà trường:
          - Tăng cường việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật.
- Tổ chức cho học sinh được học tập, thảo luận, ký cam kết về nội quy, quy định của nhà trường về quyền và nhiệm vụ của người học sinh theo quy định của Điều lệ trường tiểu học. Giao cho GVCN các lớp thông qua sinh hoạt cuối tuần…. để thường xuyên tuyên truyền về nội quy, quy định của nhà trường. Đặc biệt quan tâm chú ý như:
+ Nghiêm cấm học sinh gây gỗ đánh nhau, kéo băng kết nhóm với thanh thiếu niên ngoài nhà trường.
          + Nghiêm cấm việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các loại hung khí có khả năng gây sát thương cao.
          + Nghiêm cấm việc tự ý tổ chức đi chơi, tham quan, tắm ao hồ, sông suối, tham gia các trò chơi nguy hiểm, kích động bạo lực.
          + Nghiêm cấm tham gia đánh bài bạc, cá độ và các tệ nạn xã hội…
          - Thành lập và duy trì tốt hoạt động đội cờ đỏ nhằm thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy định của học sinh hàng ngày. Cụ thể:
          + Việc chấp hành về nề nếp, trang phục, đầu tóc, giày dép….
          + Phát hiện và ngăn ngừa học sinh mang hung khí đến trường
          + Kiểm tra chuẩn bị bài của học sinh…
          - Phối hợp với PHHS: Thông qua hội nghị PHHS đầu năm, nhà trường phổ biến và triển khai tới toàn thể PHHS những nội quy, quy định của nhà trường có liên quan đến học sinh.
          Lập hồ sơ theo dõi đối với những học sinh thường xuyên vi phạm nội quy. Thông tin kịp thời tới gia đình học sinh để phối kết hợp trong việc giáo dục những học sinh vi phạm kỉ luật.
          - Phối hợp với chính quyền địa phương: Phối hợp với công an địa phương để tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các nội dung liên quan tới bạo lực học đường và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.
           Phối hợp với chính quyền địa phương, cung cấp danh sách những học sinh vi phạm cho cơ quan chức năng để phối hợp giáo dục và có sự răn đe khi cần thiết.
           Thông báo về nơi cư trú với những trường hợp học sinh chây ỳ trong rèn luyện, thường xuyên vi phạm kỷ luật để nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con em.
           Đề nghị với Chính quyền địa phương phải có sự quản lí tốt các điểm kinh doanh internet ở gần khu vực trường học. Cần có biện pháp bắt buộc chủ  tiệm internet cam kết không được cho học sinh chơi game hoặc chơi game qua đêm và vào giờ hành chính. 
          3.2. Giáo dục đạo đức thông qua rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh    
          - Tăng cường hoạt động ngoại khóa về giáo dục kỹ năng sống cho HS thông qua hoạt động GDNGLL cụ thể là:
          + Các em cần được rèn luyện kĩ năng giao tiếp để hạn chế những câu nói gây mất lòng bạn bè.
         + Rèn luyện kĩ năng ứng xử để các em có những hành động thấu tình đạt lý, đạt tới giá trị nhân văn cao nhất.
          + Rèn luyện kĩ năng kiềm chế cảm xúc để các em biết kìm nén, biết sống bao dung độ lượng với mọi người. 
           + Thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN- TDTT để tạo sân chơi lành mạnh, tạo dựng môi trường học tập gần gũi, thân thiện. Thông qua đó để giáo dục lòng nhân ái, trang bị các kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng ứng xử và giải quyết các tình huống trong học tập, sinh hoạt hàng ngày.
            3.Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên
Giáo viên tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm triển khai và thực hiện giảng dạy qua cac môn hoatjb động tập thể, đạo đức trong nhà trương.
         - GVCN nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của từng học sinh để có thể chia sẻ những khó khăn với học sinh, để an ủi và động viên các em vượt khó vươn lên. Đặc biệt chú ý những học sinh có điều kiện và hoàn cảnh như: gia đình quá khó khăn, học sinh mồ côi, học sinh mà bố mẹ có mâu thuẫn, rạn nứt tình cảm…
                   - GVCN phối hợp với giáo viên bộ môn nắm được tính cách từng em, gần gũi, động viên về tinh thần, chia sẻ khó khăn với các em. Với những học sinh thường hay gây gỗ với bạn GVCN nên tìm hiểu hoàn cảnh, tâm lý và phối hợp với giáo viên bộ môn, ban cán sự lớp gần gũi hơn, xóa được mặc cảm.
          - BGH cần quan tâm đến việc quản lý học sinh: Thường xuyên thông báo tình hình của học sinh tới PHHS về: ý thức kỷ luật, thái độ học tập, kết quả học tập, rèn luyện của các em, phối hợp phụ huynh thường xuyên kiểm tra bài học của con em mình. Khi học sinh có biểu hiện vi phạm kỷ luật như bỏ học, mâu thuẫn với nhau, nhà trường cần nắm bắt kịp thời để xử lý nghiêm khắc.
          - Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Đội TNTP Hồ Chí Minh: Duy trì tốt các hoạt động Đoàn, Đội như hoạt động đầu giờ, giữa giờ, đầu tuần, cuối tuần… theo dõi những học sinh các biệt trong việc thực hiện các nề nếp để kịp thời giáo dục. Tổ chức Đoàn, Đội tạo những sân chơi bổ ích, đa dạng, phong phú để lôi kéo các em tham gia tạo sự đoàn kết trong học sinh
          - Tổ chức Công đoàn: Phối hợp với chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Tăng cường các hình thức thi đua khen thưởng để tuyên dương, khen thưởng những gương người tốt việc tốt. Qua đó giáo dục được học sinh.
- Thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động:
          + Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; cuộc vận động “Hai không với 4 nội dung”  trong nhà trường.
           + Tạo môi trường giáo dục lành mạnh, công bằng, văn minh. Giáo viên phải  hiểu được tâm sinh lí của học sinh, biết kìêm chế, tuyệt đối không được dùng bạo lực, ngôn ngữ  xúc phạm đối với học sinh, ngay cả với những học sinh vi  phạm kỉ luật. Các thầy, các cô phải luôn là tấm gương sáng để học sinh  tin tưởng, học tập noi theo.
          + Nhà giáo không được dùng bạo lực nhưng cũng không được phép bất lực trước học sinh cá biệt, phải biết dùng tình thương để cảm hóa các em, không được có thành kiến cũng như sử dụng biện pháp kỷ luật quá nghiêm khắc đối với học sinh. 
4. Phối hợp với gia đình và nhà trường , xã hội
Phát huy vai trò , trách nhiệm của gia đình cam kết với nhà trường về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc giáo dục và tạo môi trường tốt nhất góp phần quản lý con em mình học tập  và rèn luyện
Xây dựng trường học xanh sạch đẹp an toàn thân thiện. cho học sinh có hứng thú mỗi khi đến trường.
5. Tăng cường cơ sổ vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trong trường học.
Nhà trường bố trí sử dụng sân chơi các công trình văn hóa thể thao cho học sinh thành lập các câu lạc bộ hoạt động tập thể cho các em có thời gian hoạt động phong trào hiệu quả vui chô lành mạnh.
Khen  thưởng:
           - Gắn các nội dung phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội với các tiêu chí bình xét thi đua của cán bộ, giáo viên.
- Đối với học sinh: Trong các đợt tổng kết thi đua, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp cần phải tuyên dương những gương tốt trong học tập cũng như thực hiện các nề nếp. Đồng thời  nghiêm khắc  kiểm điểm những trường hợp học sinh hay vi phạm khuyết điểm để làm gương cho những học sinh khác.
                   - Làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, nêu gương tốt có phần thưởng xứng đáng để học sinh phấn đấu, đặc biệt là những tấm gương học sinh vượt khó học giỏi qua trong năm học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
- Nhà trường xây dựng các văn bản, kế hoạch thực hiện, tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh, phát hiện ngăn chăn kịp thời hiện tượng bạo lực học đường; Tăng cường công tác tham mưu với Phòng GD&ĐT, chính quyền địa phương; phối hợp với các ban ngành đoàn thể các lực lượng xã hội để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường và tệ nạn xã hội.
- Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục, ngăn chặn bạo lực học đường và tệ nạn xã hội tại nhà trường.
- Các tổ khối chuyên môn, tổ chức Đoàn, Đội thống nhất kế hoạch lồng ghép nội dung giáo dục nội dung phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội phù hợp trong các môn học và hoạt động NGLL.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống xâm hại  bạo lực học đường và tệ nạn xã hội năm học 2018-2019 của trường tiểu  học Cự Khê:

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (báo cáo)
- UBND xã (báo cáo),
- Các thành viên trong BCĐ,
- Bản tin,
- Website trường,
- Lưu.
HIỆU TRƯỞNG


Ngô Viết Thành
 
                                                                                             

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

1074/SGDĐT-VP

CÔNG VĂN V/V TIẾP TỤC CHO HS NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 SỞ GDĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:0

121/PGDĐT-TH

CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN TIẾP TỤC DH QUA INTERNET TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:2

1125/BGDĐT-GDTH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 10 | lượt tải:1

05/CT-UBND

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:0

119/KH-GD&ĐT

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC DH MÔN TIẾNG ANH TỰ CHỌN LỚP 1,2 TRÊN ĐỊA BÀN THANH OAI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:2

968/SGDĐT-GDPT

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:0

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 191 | lượt tải:47
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây