CÔNG VĂN PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM CỦA PHÒNG GD&ĐT THANH OAI

Chủ nhật - 04/12/2016 08:24
Công văn phòng chống tội pham
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN THANH OAI Poc lap - Ty do - Hanh phuc
So: 421 /DA-UBND j^^^y^ Q ^. ^^^^ gj ^^^^^ j2 2OI6
DE AN
Phong ngu-a toi pham va phong, chong vi pham phap luat
cho hoc sinh trong cac trncrng hoc tren dja ban huyen Thanh Oai
Thuc hien K6 hoach so 245/KH-UBND ngay 26/8/2016 cua UBND thanh
pho Ha Noi ve viec thuc hien Chien luge Quoc gia phong, chong toi pham giai
doan 2016 - 2025 va dinh liuang den nam 2030; UBND huyen Thanh Oai xay
dung De an phong ngua toi pham va phong, chong vi pham phap luat cho hoc sinh
trong cac truong hoc tren dia ban huyen Thanh Oai, noi dung cu the nhu sau:
I. MUC TIEU, DINH HirONG
1. Muc tieu chung:
- Tao chuyen bien manh me ve nhan thuc, y thuc, trach nhiem cua cac cap,
cac nganh, cac tang lop nhan dan, hoc sinh trong viec ton trong va chap hanh phap
luat; xay dung mot xa hoi an toan, trat tu, van minh, ne nep va than thi^n.
- Kip thoi lam ro nguyen nhan, khac phuc nhung ton tai, han che, bat cap va
dieu kien lam nay sinh toi pham, vi pham phap luat trong hoc sinh. X u ly kip thdi,
dut diem cac vu viec phuc tap ve an ninh, trat tu ngay tu co so, bao dam tinh
nghiem minh ciia phap luat.
- Day lui toi pham va te nan xa hoi, truoc mat lam giam cac loai toi pham vi
pham phap luat trong hoc sinh gop phan bao dam trat tu, an toan xa hoi, phuc vu
nhiem vu phat trien kinh te, xa hoi tai dia phuong.
- Thuc hien cu the hoa chinh sach, phap luat phong, chong toi pham vi pham
phap luat trong hoc sinh trong; Thuc hien tot cugc van dong: " Xay dung trudng
hoc than thien, hoc sinh tich cue",...
- Coi trong giao due dao due, phap luat van hoa, loi song, nang luc sang tao,
ky nang lap nghiep. Xay dung moi trudng giao due lanh manh, ket hop chat che
giua nha trudng vol gia dinh va xa hoi.
2. Muc tieu cu the den nam 2020:
- Ddy lui toi pham va te nan xa hoi, vi pham phap luat trong hoc sinh va moi
trudng trudng hoc.
- Nang cao hieu qua cong tac phong ngira, dau tranh phong, chong cac loai
toi pham, vi pham phap luat trong hoc sinh: toi pham ma tuy, toi pham xam hqi tre
em, toi pham trong lua tu6i chua thanh nien, toi pham lien quan true tilp din su
suy thoai dao due gia dinh, xa hoi....
- Chu trong cong tac giao due, boi dudng kien thuc quoc phong, an ninh,
nang cao nang luc, trinh do, trach nhiem, dao due nghe nghiep doi vdi can bg giao
vien, nhan vien trong toan nganh.
3. Djnh hirdng den nam 2030:
1
Tren ca sd tong ket danh gia thuc hien cac muc tieu cu the den nam 2020,
xac dinh nhiem vu trong tam de tap trung dau tu nguon luc, thuc hien dong bo cac
giai phap cung c6, duy tri cac muc tieu dat dugc, xac dinh muc tieu, nhiem vu nang
cao hieu qua cong tac phong, chong tgi pham trong tung giai doan 05 nam, vdi
dinh hudng:
- Tiep tuc phat huy sue manh tong hgp cua he thong chinh tri va toan dan
trong phong ngua, dau tranh, ngan chan tgi pham, giam cac loai trong an, tgi pham
d cac dia ban trgng diem, xay dung xa hgi an toan, on dinh.
- Xay dung xa hgi trat tu, van minh; xay dimg nha nude phap quyen, mgi
cong dan cd y thuc ton trgng, tu giac tuan thii phap luat.
- Tuyen truyen, pho bien sau rgng den hgc sinh, tu giac chap hanh dung
Hien phap, phap luat Viet Nam, chu dong, tich cue tham gia cac hoat dong phong,
chong tgi pham.
II. NHIEM Vy VA GIAI PHAP
1. Quan diem ve cong tac giao due phong, chong toi pham, vi pham
phap luat trong hoc sinh.
1.1. Cong tac phong chong tgi pham, vi pham phap luat cho hgc sinh la mot
trong nhung cong tac giao due phap luat nham giao due dao due, loi song cho hgc
sinh. Ngi dung cua cong tac nay phai dugc dua vao ke hoach cua nha trudng trong
ngi & ngoai khoa, chuong trinh cong tac ciia cac to chuc doan the chinh tri, xa hoi
trong trudng. Day la cong tac ma mgi thanh vien trong Hgi dong su pham va cac
thanh vien trong trudng va cac can bg ngoai trudng cd lien quan cung tham gia.
1.2. Cong tac phong chong tgi pham luon lay phong la chinh, giao due de
hgc sinh tranh xa tgi pham, ran de de ngan chan toi pham.
1.3. Can xay dung he thong trong trudng de phong chong tgi pham va ngan
chan hanh vi vi pham phap luat trong do giao vien chu nhiem Idp la ndng cot, cac
hoat dong cua doan thanh nien trong trudng rat quan trgng, cua hgi cha me hgc
sinh phoi hgp va ho trg tich cue cho cong tac nay.
1.4. Nha trudng va cac thay c6 giao vua cuong quyet dau tranh vdi toi pham
va vi pham phap luat vua giao due cd ly, cd tinh de hgc sinh "tam phuc, khau
phuc" ma tu giac thuc hien phong chong tgi pham, vi pham phap luat.
2. Thuc hien giao due phong, chong toi pham, vi pham phap luat qua
cong tac giang day.
- To chuc quan triet ke hoach va pho bien cac van ban lien quan den cong
tac phong chong tgi pham, te nan xa hgi, vi pham phap luat trong dd dac biet la te
nan ma tuy va can benh HIV/AIDS den tat ca cac thanh vien trong Hgi dong su
pham, hgc sinh va phu huynh hgc sinh; Thuc hien tot tuan sinh hoat cong dan dau
nam hgc, phong trao xay dung "Nha trudng van hoa - Nha giao mau muc - Hgc
sinh thanh lich", cac cugc tim hieu ve tac hai cua ma tuy, cac hanh vi vi pham Luat
An toan giao thong...
- Thong qua cac bai giang trong chuong trinh cd lien quan den phong chong
ma tuy (PCMT), te nan xa hgi, vi pham phap luat cac thay c6 giao day cac bg mon
Idng ghep phd biSn ngi dung luat PCMT, te nan xa hgi, vi pham phap luat, each
2
phong chong toi pham, te nan xa hoi den timg hoc sinh mot each c6 chu dong tich
cue.
3. Thirc hien giao due phong chong toi pham, vi pham phap luat qua cac
hoat dong ngoai gid len Idp.
- Sinh hoat tap the, cong tac giao due ngoai gid len lap theo tinh thdn doi
mdi, tien hanh thudng xuyen vdi nhimg hinh thuc phong phu. To chuc cac chuong
trinh giao luu van hoa, vdi nhieu cau hoi cd phan thudng trd thanh dien dan cho
cac em trao doi, the hien nhan thuc va hieu biet ve cac van de thdi su, xa hoi nhu
phong chong tai nan thuong tich, moi trudng, ma tuy, dai dich HIV/AIDS...
- To chuc cac hoat dong van nghe, giao luu; cac cuoc thi tim hieu dudi dang
bai viet hoac san khau hoa, ve tranh, sang tac, bieu dien tieu pham vdi de tai ve
phong, chong ma tuy; vi pham luat Giao thong dudng bo, bao luc hoc dudng...
- To chuc quan triet true tiep, tuyen truyen true quan hoac thong qua cac an
pham, phuong tien thong tin, pa no, khau hieu...
- To chuc giao due, tuyen truyen thong qua hoat dong cua cac to chuc, doan
thi nhu: Cong doan, Doan TNCS HCM, Hoi LHTN V N , Doi TNTP HCM, Ban dai
dien CMHS, Hoi Khuyen hoc ...
- Mdi cac nhan chung song ve ndi chuyen vdi hoc sinh toan trudng trong
buoi sinh hoat thu hai dau tuan theo cac chu de hoac cac dip le Idn: 22-12, 7-5, 19 -
5, ... dem lai cho hoc sinh nhung bai hoc ve su hy sinh cua cha anh trong cuoc
khang chien gianh doc lap, thong nhat cho Dat nude.
- Phoi hgp CO quan Cong an huyen ndi chuyen ve phong chong tgi pham ma
tuy, tai nan thuong tich, pho bien luat giao thong dudng bg, chong vi pham luat
giao thong dudng bg...
- Xay dung moi trudng su pham khong chi thi dua day tot, hgc tot ma con
tich cue giao due hgc sinh phong chong tgi pham, te nan xa hgi vi su an toan, lanh
manh cua ban than va mgi ngudi.
- Nha trudng chu dong trong cong tac phong chong tgi pham, te nan xa hgi
phdi hgp ddng bg trong viec lap ke hoach, chi dao, phoi hgp, sang tao trong trien
khai thuc hien, cong tac phong chong tgi pham, te nan xa hgi, vi pham phap luat
trong hgc sinh.
4. Thu-c hien giao due phong chong toi pham, vi pham phap luat nhd
djnh hirdng tiep can thong tin cua hoc sinh:
- Cung vdi gia dinh quan ly dudi nhieu hinh thuc khi hgc sinh vao mang tim
kilm thong tin, dinh hudng cho cac em chi vao cac trang Web lanh manh, phuc vu
cho viec hgc nen de cac em doc cac td bao thugc lua tuoi cac em nhu: Hoa hgc trd.
Van hgc nha trudng, Toan hgc tuoi tre...
- Tao dilu kien de cac em tham gia hgc tieng Anh true tuyen, thi hgc sinh gidi
"Tin hgc tre khong chuyen", Toan violympic, Tilng Anh tren Internet, Toan Tieng
Anh tren Internet, chinh phuc vu mon....
S.Thu-c hien giao due phong chong toi pham, vi pham phap luat, lam tot
mo hinh Nha trudng - Gia dinh - Xa hoi.
- Thong qua trang web ciia nganh, ciia cac nha trudng, gap go trao doi giua
giao vien va phu huynh mdi tuan deu cd su nhan xet ciia hgc sinh, ciia Ban thi dua
3
Idp, ciia giao vien chii nhiem, tong phu trach qua do gia dinh va nha trudng nim
bat dugc thong tin ve hgc sinh d trudng cung nhu d nha that chat che
- Phoi hgp chat che vdi Cong an huyen Thanh Oai, Cong an cac xa, thi tran
tren dia ban chuyen phu trach cac vu viec cd tinh chit gay mat an ninh trat tu trong
nha trudng.
- Cii cac dong chi trong to bao ve tham gia day du cac Idp tap huln v l an ninh
trat tu ciia dia phuong, cac cap td chiic.
6. Xay dung doi ngu lam cong tac giao due dao due cho hoc sinh.
- Xay dung luc lugng ndng cdt trong giao vien lam cdng tac tuyen truyen va
phd bien phap luat ddn hgc sinh.
- Quan tam, ddng vien khen thudng kip thdi den can bg giao vien dd can bg,
giao vien, cdng nhan vien gan bd, yen nghd, yen trudng hem.
- Dinh hudng can bd, giao vien, cdng nhan vien tham gia day dii cac doan the
ciia nha trudng qua dd tim hieu tam tu nguyen vong ciia cac thanh vien.
- Tuyen truyen phap luat trong cac budi hgp Hgi dong. Nang cao su hieu bidt
ciia can bd, giao vidn, cdng nhan vidn.
- Gidi thidu tdt nap Doan vidn uu tii vao Dang CSVN.
III. TO cktrc THirc HIEN
1. Phong GDi&DT:
- Phong GD&DT can cu vao ke hoach thuc hien chuong trinh thuc hien
Chidn luge Qudc gia phong, chdng tgi pham ciia Huyen va dac didm tinh hinh ciia
nganh dd xay dung kd hoach thuc hien theo tung giai doan, trinh Uy ban nhan dan
huyen phd duydt.
- Tridn khai thuc hien cac ydu cau, nhiem vu phu hgp trdn dia ban huyen khi
nganh Cdng an tridn khai cac De an dd thuc hien Chien luge Qudc gia.
- Giiip Uy ban nhan dan huyen theo doi, hudng dan, kiem tra, ddn doc cac
nha trudng xay dung kd hoach va td chiic thuc hien cac chuong trinh ciia Chidn
r r  \  y  y  y
luge, dam bao tinh thdng nhat, ddng bd ca vd muc tidu, giai phap va ngudn luc dau
tu.
- Cu thd hda cac chuong trinh, kd hoach ciia Huyen theo tung giai doan, uu
tidn cac ITnh vuc, giai phap phu hgp vdi tinh hinh, didu kien thuc td ciia nganh.
Tham muu vdi Uy ban nhan dan Huyen phdi hgp vdi Cdng an huyen td chiic so
kdt, tdng kdt, danh gia vide thuc hien cac muc tidu, nhiem vu ciia kd hoach nay
theo tung giai doan.
2. Cac xa, thj tran:
- Chi dao cdng an xa, thi tran phdi hgp vdi cac nha trudng, Cdng an huyen
Thanh Oai, ddn Cdng an Dan Hda, Binh Minh, ky kdt quy chd vd dam bao an ninh
trat tu.
- Thudng xuydn trao ddi thdng tin vdi Cdng an xa, thi tran, trong cac budi mit
tinh, cac hoat ddng ngoai khoa buoi tdi tap trung ddng hgc sinh deu mdi cac ddng
chi Cdng an xa, Cdng an huyen phdi hgp xay dung cac phuong an dam bao an ninh
trat tu cho hgc sinh.
3. Cac nha trirdng:
4
- Can cir vao De an ke hoach phong, chong toi pham vi pham phap luat cua
Nganh va dac diem tinh hinh cua nha trudng de xay dung ke hoach thuc hien theo
tung giai doan.
- Trien khai thuc hien cac yeu cau, nhiem vu phu hgp tren dia ban khi nganh
Cong an trien khai cac De an.
- Xay dung ke hoach va to chuc thuc hien cac chuong trinh ciia Chien luge,
dam bao tinh thong nhat, dong bo ca ve muc tieu, giai phap va nguon luc dau tu.
- Cu the hoa cac chuong trinh, ke hoach ciia Nganh theo tung giai doan, uu
tien cac ITnh vuc, giai phap phu hgp vdi tinh hinh, dieu kien thuc te ciia nha
trudng...
- Can bg, giao vien, nhan vien va hgc sinh thuc hien nghiem ke hoach va cac
quy djnh ciia phap luat hien hanh ve cong tac phdng, chdng tdi pham, vi pham
phap luat trong hgc sinh.
Bao cao cdng tac phdng, chdng tdi pham, vi pham phap luat trong hoc sinh,
ve CO quan thudng true Phdng GD&DT theo dinh ky 2 lan/nam (6 thang, 1 nam).
Ngoai ra, khi cd nhung vu viec dot xuat, bat thudng, ndi com gay anh hudng tdi an
ninh, chinh tri, trat tu an toan xa hgi tren dia ban bao cao ve Phdng GD&DT de kip
thdi giai quyet va giii ve Gmail: chinhtritutuong.pgdto(a),gmai 1.com de tdng hgp
bao cao UBND huyen./.
Nffinhan:
- UBND huyen Thanh Oai;
- Cong an huyen;
- Lanh dao Phong GD&DT;
- Cac truong MN,TH,THCS ;
- Luu: VT, GD&DT. ( Tr.Anh, 30). j h
TM. UBND HUYEN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH
yen Huy Diep
5
J
 

Tác giả bài viết: Phòng giáo dục

 Tags: công văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 158 | lượt tải:40
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây