Kế Hoạch thi đua khen thưởng nghành giáo dục và đào tạo huyện thanh oai giai đoạn 2016-2020

Thứ ba - 14/02/2017 08:21
Kế hoạch thi đua khen thưởng nghành giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai giai đoạn 2016-2020
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG TH CỰ KHÊ
____________________
 
       Số:   /KH-THCK
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc
_______________________________________________________
 
              Cự Khê, ngày   tháng 1 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Công tác thi đua – Khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo
Huyện Thanh Oai giai đoạn 2016 – 2020
 
Thực hiện kế hoạch số 37/KH-GD&ĐT ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai về công tác Thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020. Hội đồng thi đua, khen thưởng trường TH Cự Khê xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 – 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm phát huy sức mạnh của toàn ngành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2016-2020), thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước.
2. Nội dung, hình thức phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành, của Huyện, của trường trong từng năm học và cả giai đoạn 2016-2020. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng của trường.
3. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, người tôt việc tốt. Quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng tập thể, giáo viên và người lao động trực tiếp.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tổ chức các phong trào thi đua
Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016-2020); Thực hiện tốt phong trào thi đua xuyên suốt giai đoạn của thành phố với chủ đề: “Thi đua xây dựng Thủ đô xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại”, thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” đồng thời triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề với mục tiêu, nội dung, tiêu chí cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm sau:
1.1 Hằng năm bám sát nhiệm vụ năm học, 5 trọng tâm và 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Kế hoạch 140/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành về triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013. Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế”.
1.2. Phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của thủ đô, của đất nước như:
- Năm 2015: Kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến 19/12.
- Năm 2017: Kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.
- Năm 2018: Kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12.
- Năm 2019: Kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, 75 năm ngày Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội thi đua yêu nước Thành phố và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc.
1.3. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua sâu rộng trong toàn trường và các bậc phụ huynh như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” Phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.
1.4. Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành giai đoạn 2016-2020:
- Thi đua xây dựng Thủ đô sáng – xanh – sạch – đẹp và an toàn: Tích cực tuyên truyền giáo dục giá trị truyền thống và văn hóa người Hà Nội; tiêu chí HS thanh lịch; văn hóa giao thông; kỹ năng giao tiếp, ứng xử; kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Từ đó giáo dục học sinh có ý thức thực hiện pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thân thiện, tham gia hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo ATGT và các tệ nạn xã hội.
- Phát động và triển khai tốt các phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”.
- Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính: Xây dựng, triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm trong công tác giảng dạy.
- Thi đua nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh: Thực hiện tốt nghị quyết “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế”. Tích cực tuyên truyền giáo dục giá trị truyền thống và văn hóa người Hà Nội; Tăng cường giảng dạy đạo đức, lối sống, nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử, tôn trọng pháp luật cho học sinh trong bộ tài liệu.
- Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, và từng bước hiện đại:
- Thực hiện tốt phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 và các hệ thống phần mềm quản lý giáo dục khác.
1.5. Duy trì hiệu quả phong trào thi đua truyền thống của Ngành: Thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; tiếp tục phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng nhà trường văn hóa, giáo viên mẫu mực, học sinh thanh lịch” … các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn mới.
2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.
- Kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng.
- Nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn, vị trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
- Triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế, quy định của Phòng GD hay (UBND huyện) đã ban hành về lĩnh vực thi đua, khen thưởng.
- Xây dựng, hoàn thiện kế hoạch công tác TĐKT của nhà trường theo từng năm học và giai đoạn 2016-2020, quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng.
- Kiện toàn đầy đủ đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo thực hiện tốt tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ về thi đua khen thưởng.
- Thực hiện có hiệu quả công tác bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; quan tâm khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất. Định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình.
- Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng thi đua – khen thưởng trường
- Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-2020 trường TH Cự Khê.
- Phân công thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức các phong trào thi đua theo nội dung của kế hoạch.
- Tổ chức sơ kết thực hiện các phong trào thi đua theo từng năm và tổng kết các phong trào cùng với Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp.
2. Công đoàn trường
- Phối hợp với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, công nhân viên chức, học sinh tích cực tham gia; Tổ chức, hướng dẫn các cá nhân, tổ, khối tham gia các phong trào thi đua theo nội dung kế hoạch góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.
3. Các tổ, khối chuyên môn trong nhà trường
- Căn cứ kế hoạch thi đua- khen thưởng của nhà trường giai đoạn 2016-2020 có kế hoạch tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra. Xây dựng điển hình, đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từng năm, đồng thời thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, qua đó kịp thời khen thưởng và đề nghị nhà trường và cấp trên khen thưởng./.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                                         Ngô Viết Thành
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 158 | lượt tải:40
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây