KÊ HOẠCH phòng chống tội phạm trường tiểu học Cự Khê

Thứ hai - 05/12/2016 08:49
Kế hoạch phòng chống tội phạm
KÊ HOẠCH phòng chống tội phạm trường tiểu học Cự Khê
 
ỦBND HUYỆN  THANH OAI.
TRƯỜNG TỂU HỌC CỰ KHÊ

 Số: …./KH-THCK

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cự Khê, ngày 5  tháng 12 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật cho học sinh  trong trường học năm học 2017-2017 

Thực hiện kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 26/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chiến lược Quốc gia phòng , chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
          Thực hiện đề án số 421/ ĐA- UBND ngày 01/12/2016 của Ban chỉ đạo UBND huyện Thanh Oai về việc phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật cho học sinh trong trường tiểu học năm 2016;
          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường TH Cự Khê.
          Trường TH Cự Khê xây dựng kế hoạch phòng, tội phạm trong trường học năm 2016 như sau: 
I. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG
          1. Mục tiêu
          - Giữ vững chỉ tiêu 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường “không có tệ nạn xã hội ”.
          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Ban giám hiệu nhà trường; phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách, huy động sức mạnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo chuyển biến cơ bản, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, ma tuý, và các tệ nạn xã hội trong trường học.
          - Nâng cao nhận thức, hiểu biết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, để CB-GV-NV, HS có kỹ năng tự phòng ngừa, không mắc vào tệ nạn xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào trường học, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của quận.
Coi trọng giáo dục đạo đức, pháp luật văn hóa lối sống năng lực sáng tạo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia định xã hội.
          2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:Và định hướng đến năm 2030:
Đẩy lùi tội phạm và tệ nanjxax hội, vi phạm pháp luật trong học sinh và môi trường trường học.
          - Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương và gia đình người học.
        - Hình thức tuyên truyền, phòng chống phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới để đạt hiệu quả cao.
        - Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với địa bàn, đối tượng, lứa tuổi và gắn với nội dung thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”. 
 Công tác chỉ đạo, quản lý của Ban Giám hiệu nhà trường; phát huy vai trò của các lực lượng chuyên trách, huy động sức mạnh của cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên, tạo chuyển biến cơ bản, tích cực tham gia phòng, chống ma tuý, tiến tới đẩy lùi, giảm nhanh tội phạm.Chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh tới toàn thể giáo viên và học sinh
II, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
        1.Về  công tác giáo dục, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật cho học sinh
          1.Nhà trường triển khai các  văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống  ma tuý, phòng chống tội phạm và các quy định khác có liên quan.
          2. Các khái niệm cơ bản về tội phạm, tình hình phát triển, lây lan và tác hại của ma túy đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp.
          3. Các biện pháp phòng ngừa, các tấm gương điển hình trong công tác phòng chống tội phạm.
          4. Tăng cường quản lý, giáo dục học sinh trong nhà trường, triển khai kế hoạch phối hợp với công an xã Cự Khê tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh.
          5 Nhà trường và các thầy cô giáo, Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử, ý thức trách nhiệm và hành động kiên quyết của CBGVNV, HS trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm. Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ tốt an ninh trật tự bên trong và ngoài nhà trường. Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp quản lý giáo dục học sinh giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương.
1.     Thực hiện giáo dục phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật qua công tác giảng dạy.
+ Tập trung tuyên truyền giáo dục, trong đó chú trọng đến những đối tượng học sinh để có biện pháp phòng ngừa và giúp học sinh có ý thức tự  phòng ngừa bằng cách tuyên truyền qua các chương trình thông tin, sách, báo, tài liệu,. . . giúp các em nắm đủ thông tin trước sự tác động, lôi kéo của tệ nạn ma tuý và tích cực phòng ngừa, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm.
- Nâng cao chất lượng tuyên truyền, giảng dạy trong chương trình giáo dục chính khoá thông qua việc dạy tích hợp, lồng ghép ở các môn học, cụ thể là:
 + Ngoài giờ dạy chính khoá ; cần tăng cường hoạt động ngoại khoá, các buổi sinh hoạt đầu tuần với các hoạt động phong phú như toạ đàm, thảo luận, thi tìm hiểu kiến thức, tổ chức các buổi truyền thông,…
  + Trong các giờ  sinh hoạt chủ nhiệm: tổ chức cho học sinh trao đổi, nêu ý kiến về những hiện tượng, những biểu hiện không tốt trong trường, đề xuất hình thức giáo dục, xử phạt đồng thời cũng tăng cường nêu gương, biểu dương, khuyến khích các em noi theo các gương sáng về đạo đức của các học sinh.
- Tăng cường công tác chủ nhiệm và công tác Đoàn, Đội;  phối hợp với gia đình các học sinh có biểu hiện thái độ, hành vi đạo đức lối sống cá biệt để kịp thời giáo dục, chấn chỉnh cũng như ngăn ngừa, phát hiện, góp ý, tố giác những học sinh có biểu hiện liên quan đến tội phạm về ma tuý, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông,…
- Hằng năm  xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma tuý, trong đó cần chú trọng tổ chức các cuộc thi kiến thức, hội diễn văn nghệ, hoạt động ngoại khoá truyền thông tuyên truyền và tìm hiểu về tác hại của ma tuý và công tác phòng chống, kiểm soát ma tuý, HIV/AIDS trong nhà trường.
- Kết phối hợp với các cơ quan chức năng: Triển khai cho CB-GV-NV và học sinh tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma tuý; cung cấp thông tin có giá trị giúp lực lượng công an và các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất ma tuý và các tội phạm khác.
3. Thực hiện giáo dục phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội  theo từng tháng. Triển khai đến cả ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.
- Ban hành các qui định cụ thể của nhà trường về phòng, chống tệ nạn ma tuý. Đưa nội dung qui định về phòng, chống tệ nạn ma tuý vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá khen thưởng, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của học sinh.
- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, văn nghệ , giao lưu các cuộc thi tìm hiểu vẽ tranh , biểu diễn tiểu phẩm vào các giờ hoạt động tập thể, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh thật xa tệ nạn xã hội.
- Định kỳ tổ chức kiểm tra, có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm theo pháp luật trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội  của nhà trường
          4. Thực hiện giáo dục phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật nhờ định hướng tiếp  cận thông tin của học sinh
+ Công tác phối hợp của nhà trường với Công an xã Cự Khê cũng như công an Quận. 
- Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Công an trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm và kiểm soát ma tuý trong trường học.
- Phối hợp tổ chức kiểm tra về công tác phòng, chống tội phạm  tại trường .
- Kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội ở các trường học; nâng cao vai trò của Ban giám hiệu, công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên và Công an trong việc phối hợp phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý.
+ Phối hợp chặt chẽ giữa Gia đình-Nhà trường-Xã hội và các tổ chức đoàn thể trong công tác giáo dục phòng chống các  tệ nạn xã hội trong trường học.
- Phối hợp với Đoàn phường tạo lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền giáo dục học sinh; xây dựng các phong trào, tổ chức các hoạt động xã hội, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội trong nhà trường, đảm bảo an ninh trật tự và làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học.
- Tăng cường mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình nhằm tăng cường quản lý học sinh, ngăn ngừa ma tuý, các tệ nạn xã hội và kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          -Nhà trường  thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền phòng, chống ma tuý trong một số môn học chính khoá theo chương trình quy định như môn: Đạo đức,hoạt động tập thể, sinh hoạt dưới cờ hoạt động ngoài giờ lên lớp”, trong giờ chào cờ đầu tuần.
          2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá
          - Tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hoá, vẽ tranh, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về phòng, chống ma tuý;
          - Tổ chức quán triệt trực tiếp, tuyên truyền trực quan hoặc thông qua các ấn phẩm, phương tiện thông tin;
          - Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của các tổ chức, đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội LHTN VN, Đội TNTP HCM, Ban đại diện CMHS, Hội Khuyến học ......
          - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và báo cáo chi tiết về Phòng GD&ĐT. 
          - Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống  ma túy.
          - Đưa nội dung quy định về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của người học. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá  nhân có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.
          - Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề. Tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, tuyên truyền do các cấp, địa phương tổ chức, phát động.  
          - Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để người học và cán bộ, nhà giáo tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa các tệ nạn xã hội.
          - Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm kế hoạch và các quy định của pháp luật hiện hành về công tác phòng, chống ma tuý.
          - Báo cáo công tác phòng chống ma túy về Phòng GD&ĐT theo định kỳ 2 lần/năm (6 tháng, 1 năm). Ngoài ra, khi có những vụ việc đột xuất, bất thường, nổi cộm gây ảnh hưởng tới an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn báo cáo về Phòng GD&ĐT để kịp thời giải quyết.
            Trên đây là kế hoạch phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh. Đề nghị các đồng chí CB, GV, NV triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:
UBND huyện Thanh Oai
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai:
 - CB,GV,NV: để Thực hiện;
- Trang Website nhà trường;
- Lưu VP.
KT.HIỆU TRƯỞNG 
           PHT
 
 
 Nguyễn Thị Thu Hà
   
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hà

 Tags: kế hoạch

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

1074/SGDĐT-VP

CÔNG VĂN V/V TIẾP TỤC CHO HS NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 SỞ GDĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:0

121/PGDĐT-TH

CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN TIẾP TỤC DH QUA INTERNET TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:2

1125/BGDĐT-GDTH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 9 | lượt tải:1

05/CT-UBND

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:0

119/KH-GD&ĐT

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC DH MÔN TIẾNG ANH TỰ CHỌN LỚP 1,2 TRÊN ĐỊA BÀN THANH OAI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:2

968/SGDĐT-GDPT

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 5 | lượt tải:0

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 191 | lượt tải:47
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây