Kế hoạch triển khai phần mềm giáo dục tiểu học

Thứ ba - 21/02/2017 10:29
Kế hoạch triển khai phần mền quản lý giáo dục tiểu học
UY BANNHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HA NQI
so GrAo D_Ue_yA_DAqr4o
s6 JfJ /KH-SGD&Dr
DOc l6p - Tu do - Hanh pMc
Hd Nai, ngay 47 thdng 02 ndm 2017
xE no4cn
Tri6n khai phin mdm Quin lf k6t qu6 gi6o dgc ti6u hgc
- Cdn cti Th6ng tu 22I2O|6ITT-BGDDT ngity 221912016 vA vi€c sria OOi UO
sung m6t sO AiAu cria quy dinh d6nh giri hgc sinh ti6u hgc ban hinh kdm theo
Th6ng tu s6 30120141'|T-BGDDT ngiry 28/812014 cira BO Gi6o dr;c vd Ddo t4o.
- Thuc hi€n chi d4o cria Uy ban NhAn dan thenh pnO Ua NQi vA vi€c t6ng
cuong img dgng c6ng nghQ th6ng tin trong c6c co quan nhd. nu6c, Sd Girio dr,rc
vd Dio t4o Hd NOi x6y dpgt6 ho4ch tri6n khai 6p dqng phdn m6m Quin l;i k6t
qtrd girlo duc v6i hoc sinh ti6u hgc tir hgc kj' 2 nim hoc 2016-2017 cp th6 nhu
sau:
I. Mgc tlich y6u cAu
- DAy m4nh vi tdng cudng (mg dqng c6ng nghg th6ng tin trong cdc nhir
trudng d6 thqc hign nhiQm 4r xqV dUne chinh quy6n di6n tt, trudng hgc dien tt
cria BQ Gi6o dpc vd Ddo t4o vir Uy ban NhAn d6n thdnh ph6 Hd NQi.
- Tri6n khai thgc hi€n 6p dsng phdn mdm Qu6n ly k6t qu6 girio duc v6i hqc
sinh ti6u hgc tu hgc k! 2 ndm hqc 2016-2017 tr€n dia brin todn thdnh ph6.
- DdLm b6o 100%o co quan quin lj gi6o dgc, cric cl<yn vi truong hgc sri dgng
phin mdm quin l1i k6t qui girio dqc ee Urai th6c dft liQu tir he th5ng dirng chung
todn thinh ph6.
.
- Quri trinh ti6n khai thuc hign phAi d6m bAo tinh khoa hgc, hi6u quA nhim
d6i m6i nAng cao chdt luqng c6ng t6c qu6n ly vd c6c hoat dQng dpy hgc cria d6i
ngu girio vi6n, hoc sinh.
:;
- Y6u ciu tat ca c6c tlon vi tham gia, chrJr d6ng khai thric cric chuc n6ng
quin ly cta phdn m€m, d6ng.g6p j ki6n, b6 sung cho hC th6ng phAn mdm quin
ly th6ng tin gi6o duc truc tuy0n ngdy cdng hodn thi6n.
IL NhiQm vg vir giii phrlp
- Tfp trung chi dao vd ph6i hqp v6i c6ng ty tr5ch nhi6m hiru h4n (TNHH)
giai plT phin.m6m Nhqt -Cudng x.af dun8 "a tong budc hodn thiQn phAn m€m
quan lj k6t qud gi6o duc ddi v6i c6c nhd trudng vd hgc sinh ti6u hoc, dAm b6o
tinh ddng b6, khoa hoc, hi6u qud tign lqi khi rip dr;ng.. Cric y6u c6u vd n6i dung
tr'6n h9 th6ng phAn m€m phAi drip ring dyo. c cac yeu
-cAu trong c6ng t6c qudn l1i,
di6u hdnh cua c6n bq giiio vi€n vd cdc cdp qu6n ly girio duc, ph6i th6 hiQn 16 c6c
k6t qua gi6,o dgc hgc sinh vri c6c bi6u m6u b6o crio th6ng k€ t6ng hgp theo
Th6ng tu 22120|61TT-BGDDT cria B9 Girio dr,rc vd Ddo t4o <15 ban hdnh.
- T6 chirc hQi thao v6i cric c6p quan lf vd c6c co sd girio duc, nhd trucrng dC
,i , ..;. , , , i
lay yi ki6n g6p j b6 sung vd th6ng nhdt cric nQi dung y€u c6u d6i v6i h9 th6ng
ph6n m6m. Tri6n khai tAp hu6n, huong ddn vi,6p dung thi di6m(dqt 1) v6i 4 co
sd gi6o dqc d6 rtit kinhnghiQm thqc ti6n vd ti6p tqc chinh sira b6 sung, dim bio
c6c n6i dung y6u cdu vC k6t quA gi6o duc cria hgc sinh tai nhir truong vir d6i voi
hd thdng phin m6m dang xdy d1mg.
- Ti6p tuc t6 chuc tri6n khai hQi th6o, tap hu6n vd rip dung thi tli€m (dqt 2)
cho 25 truong ti6u hgc thuQc 5 phdng Gi6o dgc vir Diro tao c6c Cyfln, huyQn d€
tiiip tqc rtt kinh nghidm vd hoirn thi6n c6c nQi dung y6u cdu theo d6 nghi cria c6c
co sd gi6o duc vd c6c thao t6c k! thuqt nghiCp vu trong qu6 trinh triCn khai cQp
nhdt t6ng hqp brio c6o dft ligu tr€n hQ th6ng phAn m6m. Timg bu6c hoan thien
phAn m6m 6 mirc t6i rru nhAt trudc khi tri6n khai dqi trir.
- Tri€n khai cOng t6c t{p hu6n, hudng d6n vd thuc hiQn 6p dgng d4i trd h9
th6ng phAn mAm qu6n lf.kiit qun girio dgc ti6u hoc d t6t c6 cric gu4n huygn, thi
xi vd tAt c6 c6c trudng ti6u hgc trdn dia bdn todn thenh thanh ph6. Quri trinh tap
hudn phii cu th6 vir chi tiet tdi tat ca cic cdc qu6n ly, c6c nhd truong ve tat ca
c6c gi6o vi6n tlang c6ng t6c. Quri trinh 6p dlmg vir thyc hiQn ph6i d6m bAo tinh
khoa hoc hiQu quA, d6ng bQ th6ng nhAt, dtng theo quy ch6 sri dqng phdn m6m
quAn lli kdt qui gi6o dpc ti6u hgc cria S0 Girio duc vd Ddo t4o ban hdnh.
- T6 chuc nghipm thu, ban giao vd ky k6t c6c hqp d6ng tr6ch nhiQm gifra
c6ng ty TNHH giAi ph6p phdn m6m Nhft Cuong vdi c6c co sd gi6o dr;c trong
c6c ndm hgc ti6p theo. Ph6n dAu d6n k€t thric ndm hoc 2016-2017,100% cAc
trudng ti6u hqc tr6n dia bdn thdnh phi5 hodn thirnh vi€c tri6n khai rip dung phAn
m6m qudn lj chdt luqng gi6o dqc ti6u hoc. Trong qu6 trinh thuc hiQn, c6ng ty
phdn m6m va c6c co so gi6o dqc phii thuong xuydn c6 sg ph6i ket hqp ch{t che
;a tiiip tuc chinh sira b6iung n6ng c6p Oe aap ung kfp thdi vdi c6c y6u cAu d6i
mdi gi6o dUc vd hAi nh6p qu6c t6.
- XAy dpg lQ trinh ve tr6ch nhiQm cu th6 dE thuc hien ki5 ho?ch theo Cric
,t ,.. - , ) ,
moc thclt gtan cu the nhtr satt;
Tlrrii giun N4i dung Trdch nhiAnt
Tir
512t20t7
dtin
14t2t2017
So k6t, rut kinh nghiQn vdi cric trudng th[r
nghiQm dqt 1. Xdy dung quy ch6, k€ hoach thuc
hiQn ti6p theo.
Vdn phdng Sd,
Phdng Gido duc
ph6 thong.
Tn 1512/2017
oen
t912l20l7
Hoin thiQn phAn mdm vd xAy dgng bdn hu6ng
ddn su dqng chi ti6t. Sd GD&ET duyQt nQi
dung hu0ng dhn st dPng.
Cdng ty Nhflt
Cudng, Vdn phong
sd.
Tn 20t212017
.; den
0ti3l20l7
Tap hu6n cho 5 Phdng GD&DT vd 25 trudng
tiilu hqc tham gia thri nghiQm lAn 2 (Danh srich
kerl theo).
Van phdng Sd,
phdng GDPT, CT
Nhqt Cudng, C6c
ttcrn vi thir nghidm
Tir l13l20l7
d6n
t0t3l20t7
Tri6n khai dp dgng cho 25 truong tham gia tht
.l ^
ngnrgm lan l.
C6c don vi thri
nghiQm.
Ti t0t3/2017
d6n
t5t3l20I7
T6ng ktit ho4t <lQng thri nghiQp lAn 2. C6c don
vi lap b6o c6o grii Phdng GD&DT vir Ban gi6m
d6c Sd GD&DT.
Phdng Gi6o duc
ph6 th6ng, CT
Nh{t Cuong.
Tt t0/3/20t7
den
r5t3l20t7
Sd GD&DT ldm c6ng van dd nghi Cdng ty xdy
dgng phAn mdm hodn thiOn todn bQ phAn m6m
I .,.. theo yeu cau nguor dung.
V[n phong Sd,
Phdng Gido duc
ph6 th6ng.
Tir
t513l20t7
:
TQp huAn sri dgng ph6n m€m
Vdn phong Sd,
Phdng Gi6o dr,rc
ph6 th6ng, CT
Nh{t Cuong, cric
phdng GD&DT vd
c6c nhd trudng
Tir th6ng
4t20t7
Tap hu6n vd rip dung dai tra vdi ciic trucrng tidu
hoc tr€n dia birn thdnh phd Ha Ngi vd 30 Phong
GD&DT qurin huyQn. thi xa.
III. T6 chrirc thgc hiQn
1. S0 Gitio tlyc vd Edo tqro:
-. Xdy dpg quy ch6, k6 hopch tri€n khai vd 16 trinh thgc hi&r. EO xuat c6c
y€u c6u, nQi dung, bi6u mAu dfr liQu d6i v6i phin m6m quan llf k6t quA gi6o dlc
ti6u hgc. Chri tri c6c kj, hQi th6o rut kinh nghi6m, chi d4o c6ng t6c tap hu6n,
tri6n khai.ap dpng cho c6c phdng GD&DT vd c6c nhd tru<rng.
-.Ph6i hqp v6i Sd Th6ng tin vd Truy6n th6ng rd so6rt, d6nh giri, chuAn bi
c6c di6u ki6n k! thuAt, an todn an ninh mang d6 h9 th6ng.vpn hdnh th6ng su6t.
-"Tap hqp ciic y6u cAu xdy d1mg chtc ndng ph6n m6m quin.lf k6t qu6 gi6o
duc ti€u hoc theo dring quy djnh cira Bg GD&DT, cria thirnh ph6; ph6i hqp vdi
c6ng ty TNHH gi6i ph6p ph6n m6m Nhat Cuong trong c6ng t6c t6 chric tri€n
khai 6p dung. Ki6m tra, nghiCm thu bdn giao cho cdc co sd gi6o dUc.
2. Phbng Giio tl4tc vd Ddo tgo ctic qufin huyQn, th! xd:
Xdy dung kt5 ho4ch thqc hi€n, t6 chirc tap hu6n, huong d6n chi dao tri6n
khai dai trd cho ciic trudng ti6u hoc tr6n dia bdn de :ip dung thuc hi6n. ph6n
cong c6n-b9
_va
chuy6n vi€n phr; trach, tham 9f, gAV tlt cric dot h6i thAo, tAp
hudn do Sd Gi6o dyc vir.Ddo tao t6 chirc. Ph6i k6t hqp c.hAt chE v6i C6ng ty
TNHH gidi phrip phAn m6m Nhdt Culng trong qu6 tinhiri,5n khai vd thyc hl6n.
Thgc hign nghi€m chii dO cAp nh4t th6ng tin airli6u, t6ng hqp brio c6o tr6n h€
th6ng phdn m6m theo quy dinh.
3. Crtc lru'dng iOu hgc:
T6 chrtc tri6n khai vd thuc hign nghiEm tirc viQc rip phAn m€m quin l1i ktlt
qudr gi6o duc ti6u hgc trong nhd truong theo dring k6 hoach chi d4o cia Sd Girio
duc vir Diro t4o vd cira phong Gi6o.dqc vir Ddo t4o. Ban hdnh quy6t dlnh thdnh.lip
Ban qudLn tri ph6n m6m Qudn li ki5t qu6 gi6Lo dpc titiu hqc cria tlon v!. Quan li tAt
ca c6c tdi khoAn str dung phAn m6m QuAn li kiit qud gi6ro dpc ti6u hqc tai don vi,
ki€m tra viQc.thuc.hign c6c quy.dinh v6 bdo mflt tdi khoin. Quy6t dinh thoi di6m
kh6a, mo phin m6m Quan li k6t qui gi6o duc ti€u hqc vir cric quy tllnh, thri.tgc
cdp nhAt d6nh gi6, nhqn xdt, nhap di6m theo quy dinh. Thr,rc hiQn nghiCm ch6 dO
cap *at th6ng tin dir liqu, t6ng hqp b6Lo c6o tr6n hQ th6ng phin mdm theo quy
dinh.
Tr6n dAy ld k6 ho4ch tri6n khai phAn m6m qu6n ly ktit qui hsq tap vdi hgc
.,1 sinh ti6u hoc trdn dla bdn thdnh phd Hd NQi. Trong qu6 trinh tri€n khai thgc
hien, d€r nghi cric don vi b6o c6o k6t qud dinh ky ve Sd Girio dgc vd Eio t4o Hd
N6i tru6c ngdy 301312017 (Eon vi tiiip nhan b6o c6o: Vin phdng Sd, Phdng
Gi6o duc ph6 th6ng).
Nh{n duoc k5 ho4ch ndy, Sd Girlo dpc vi Ddo tao Hd N6i y6u cAu c6c clon
vi nghi6m ttc thqc hiQn./.
Noi nhin:
- Gi6m d6c (dri b/c);
- PGD Pham Xuin Titin (dii ph,tr chi tlao);
- C6ng ty NhAt Cudng (dd ph/h);
- Cric phdng ban Sd (de th/h);
- C6c phdng GD&DT (dA th,ft);
- Luu VT. GDPT.
KT. GIAM D6C ,E
Chir Xuin Dfrng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 159 | lượt tải:40
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây