Kế hoach cải cách hành chính năm 2017

Thứ năm - 16/03/2017 08:57
Kế hoach cải cách hành chính năm 2017
 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHÊ 
Số: ..   /KH-THCK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cự Khê, ngày       tháng      năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH


Thực hiện kế hoạch số 326/KH- SGD&ĐT Hà Nội ngày 14 tháng 2 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội và  số 122 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai  ngày 10/ 03/ 2017 về thực hiện cải cách hành chính năm 2017.
Trường Tiểu học Cự Khê xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của trường với nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Cải tiến phương thức, lề lối làm việc, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy.
- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi và minh bạch cho các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực giáo dục.
- Đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công.
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh
- Thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC nhà trường
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế về tổ chức và hoạt động của cơ quan;
- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2017 tại đơn vị;
- Thực hiện Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy định về kiểm soát hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
- Xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ đơn vị
2. Cải cách thủ tục hành chính
- Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật.
- Cập nhật, công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của đơn vị.
- Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện TTHC của các bộ phận liên quan đến công tác CCHC.
- Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
3. Cải cách hành chính bộ máy Nhà nước
- Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị để điều chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện biên chế không đúng quy định.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án chức danh công việc và vị trí việc làm.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác CCHC và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
- Tiếp tục bổ sung Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác, bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức. Chú ý phải đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm những công chức, viên chức trẻ có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác.
- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, thiết thực, không chạy theo số lượng và phải phù hợp với vị trí, chức danh công việc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ kế thừa.
- Phối hợp để tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính.
- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức của người cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục.
- Thực hiện tốt công tác đánh giá công chức, viên chức, chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên; khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức phải theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc.
5. Cải cách tài chính công
- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, trong tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp; Thông tư 07/2009/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 15/4/2009 hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.
- Thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017, Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.  Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
6. Hiện đại hóa nền hành chính
- Tiếp tục nâng cấp Website trường, đảm bảo có đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường. Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường.
- Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.
- Tiếp tục hoàn thiện việc áp dụng hệ thống văn quản lý chất lượng với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  đơn vị.
7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
- Ban hành kịp thời các văn bản kiểm tra, chỉ đạo, tuyên truyền nhằm thực hiện tốt kế hoạch này.
- Tổ chức lồng ghép với các hội nghị, họp giao ban, sơ kết, tổng kết về công tác CCHC.
- Khen thưởng các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC trên cơ sở chỉ số CCHC đã được xác định.
II. Các giải pháp thực hiện
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và triển khai trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.
- Tổ chức tuyên truyền và quán triệt nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức về vị trí và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính.
- Phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng các thành viên trong cán bộ công chức, viên chức.
- Xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các bộ phận trong trường.
- Tăng cường năng lực về trách nhiệm của từng thành viên trong trường.
- Bồi dưỡng năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ công chức, viên chức.
- Chỉ đạo các bộ phận thực hiện tốt Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính..
- Thực hiện tốt Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tổ Văn phòng rà soát các nội dung văn bản chỉ đạo cấp trên và văn bản của đơn vị, tổ chức tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và học sinh nắm bắt nội dung các văn bản.
- Các bộ phận, các tổ chuyên môn của nhà trường thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các báo cáo, kế hoạch hoạt động của đơn vị và thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công. /.
 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT (b/c);
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên (t/h);
- Website trường;
- Lưu VT.
               HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                  Ngô Viết Thành
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hà

 Tags: cải cách

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 158 | lượt tải:40
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây