Kế hoạch an toàn giao thông năm 2017 của trường tiểu học Cự Khê

Thứ năm - 16/03/2017 08:51
Kế hoach an toàn giao thông của trường tiểu học Cự Khê năm 2017
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCK
––––––––––
 
Số :          /KH-THCK                          
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––
 
 Cự Khê, ngày 18 tháng 3 năm 2017
            
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện An toàn giao thông năm 2017
                    
Thực hiện kế hoạch số  596/KH-SGD&ĐT ngày 10/3/2017 của SGD&ĐT về việc tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông trong các trường học trên địa bàn Thành Phố Hà Nội năm 2017.
Thực hiện công văn số: 141/PGD ngày 16 tháng 03 năm 2017 của Phòng GD&ĐTThanh oai “Về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm 2017.
Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, trường Tiểu học Cự Khê xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện “An toàn giao thông” như sau:
    I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          Thực hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai có hiệu quả an toàn giao thông, thực hiện tốt chủ trương của các cấp, các ngành về công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong nhà trường.
          Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong hoạt động tuyên truyền giáo dục nhằm chuyển nhanh nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường; thu hút sự quan tâm của toàn xã hội về chương trình hành động an toàn giao thông tạo sự đồng thuận trong và ngoài nhà trường đối với các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
          Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng “Văn hóa giao thông” trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và nghĩa vụ của người tham gia giao thông với cộng đồng và xã hội; tạo động lực, tiền đề cho các giải pháp bền vững đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Tăng cường công tác giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trong nhà trường.
Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông của ngành phải được tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, kiên trì và sâu rộng đến tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh học sinh.
 
II. NỘI DUNG:
1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ:
1.1. Tăng cường phòng chống và kiểm soát người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
Phối hợp với các tổ chức, ban ngành, đoàn thể tuyên truyền mạnh mẽ và thường xuyên tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ gây tai nạn do uống rượu, bia; hậu quả tai nạn giao thông nguyên nhân từ rượu, bia; các quy định của pháp luật về xử phạt đối với người lái xe uống rượu, bia. Nhiều nguyên nhân khác là do người tham gia giao thông lạm dụng đường to phóng nhanh vượt ẩu, ý thức khi tham gia giao thông kém…
Đưa các nội dung tuyên truyền vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt Đội, tiết chào cờ, tiết sinh hoạt lớp,  …
Sử dụng thông điệp tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu; tranh, ảnh tai nạn giao thông, nhất là tai nạn từ nguyên nhân uống rượu, bia;
Khẩu hiệu tuyên truyền
- Đã uống rượu, bia không lái xe;
- Đã lái xe không uống rượu, bia;
- Lạm dụng rượu, bia – hiểm họa tai nạn giao thông;
- Nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông;
Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu không uống rượu, bia trước khi lái xe. Quy định cán bộ, giáo viên, nhân viên không được uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với người vi phạm không phân biệt cán bộ, giáo viên hay nhân viên. Các cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chạy xe đúng tốc độ quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, đối tượng vi phạm phải xử lý nghiêm khắc.
1.2. Duy trì và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc đội mũ bảo hiểm; ngăn chặn học sinh chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.
Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Vận động người lớn tự giác đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông, sử dụng mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng, cài quai mũ đúng quy định, học sinh chưa đủ tuổi không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.
Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, ngành chức năng ở địa phương kiểm tra phát hiện và xử lý đối với học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.
1.3. Đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học.
Xây dựng kế hoạch đưa giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào chương trình ngoại khóa.
Phổ biến cho học sinh các kiến thức về bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông; cảnh báo các lỗi vi phạm thường mắc phải, nguy cơ tai nạn và hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm.
Phối hợp với công an xã, cảnh sát giao thông huyện tuyên truyền, giáo dục về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh bằng hình ảnh trực quan; phối hợp với ban ngành, đoàn thể và Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi quy định, không có giấy phép lái xe.
Không đi hàng hai, hàng ba, không cầm ô khi đi xe đạp, xe máy. Học sinh đi lại qua đường đúng quy định.
Kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh chưa tuổi, không giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.
1.4. Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông:
Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nếp sống “văn hóa giao thông” thực hiện tốt tiêu chí “văn hóa giao thông” của Ban an toàn giao thông huyện; tự giác chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, không xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông.
2. Thực hiện một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng năm an toàn giao thông như sau:
“Trường Tiểu học Cự Khê hưởng ứng năm an toàn giao thông”; “Hãy nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông”; “Hưởng ứng Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011 - 2020”; “Ứng xử thân thiện và văn hóa khi tham gia giao thông”.
         III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho học sinh theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy an toàn giao thông trong trường học; lấy thái độ, hành vi về thực hiện an toàn giao thông của học sinh là tiêu chí đánh giá rèn luyện, xếp loại hạnh kiểm.
Phụ huynh học sinh ký cam kết với nhà trường trong việc thực hiện ATGT và đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.
Giao cho giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh. Nhà trường chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội tham gia công tác giáo dục an toàn giao thông và nắm bắt tình hình thực hiện các quy định về an toàn giao thông của học sinh; đưa các tình huống xảy ra khi tham gia giao thông để học sinh thảo luận và đề ra phương án giải quyết trong các giờ sinh hoạt lớp và các hoạt động ngoại khóa.
Có quy định cụ thể việc tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông cho học sinh xử lý kỷ luật phù hợp với những trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục học sinh và thông báo cho tất cả phụ huynh biết để cùng thực hiện.
Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương như: Ban công an xã, đoàn thanh niên xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp về các hành vi bị cấm khi tham giao thông, về nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giảng dạy tích hợp an toàn giao thông theo quy định, chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các buổi học ngoại khoá, tiết chào cờ, tiết sinh hoạt và các hoạt động của nhà trường.
Tổ chức đăng ký và cam kết không vi phạm an toàn giao thông trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường. Xác định nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông là tiêu chí thi đua hằng năm; hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông được đưa vào đánh giá, phân loại đạo đức học sinh.
 
Trên đây là kế hoạch thực hiện An toàn giao thông của Trường Tiểu học Cự Khê  đề nghị tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT ;
- Công đoàn trường;
- Ban đại diện Hội CMHS;
- Lưu: VP.
        HIỆU TRƯỞNG
 
   
        Ngô viết thành
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Hà

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

1074/SGDĐT-VP

CÔNG VĂN V/V TIẾP TỤC CHO HS NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 SỞ GDĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:0

121/PGDĐT-TH

CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN TIẾP TỤC DH QUA INTERNET TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:2

1125/BGDĐT-GDTH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 10 | lượt tải:1

05/CT-UBND

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:0

119/KH-GD&ĐT

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC DH MÔN TIẾNG ANH TỰ CHỌN LỚP 1,2 TRÊN ĐỊA BÀN THANH OAI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:2

968/SGDĐT-GDPT

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 7 | lượt tải:0

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 191 | lượt tải:47
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây