Công văn làm giám sát cuộc thi Toán Tiếng anh và Toán Tiếng Việt trên mạng

Thứ tư - 08/02/2017 10:18
Công văn làm giám sát cuộc Thi Toán Tiếng Anh Và Toán Tiếng Việt trên mạng
UBND HUYEN THANH OAI CONG HOA XA HOI CH U NGHIA VIE T NAM PHONG GIAO DUC& DAO TAO Doc lap - T y do - Hanh phi'ic S6:48 /QD- GD&DT Thanh Oai. ngav. 03 thang 02 nam 201' QIJYE T DINII V/v thanh lap Ban chi dao, giam sat va ban coi thi giai toan bang tieng Anh, Toan bang tieng Viet tren Internet eap Huyen Thanh Oai nam hoc 2016 - 2017 TRirdN G PHON G GIA O DU G V A DA O TA O THAN H OA I Can cu Luat to chuc chlnh quyen dia phuong ngay 19 thang 06 nam 2015; Can CLT Huong din s6 3652/SGD&DT-GD'rrH ngay 27 thang 9 nam 2016 cua So Giao due va Dao tao Ha Noi ve viec Huong dan to chuc cuoc thi giai Toan. Vat li qua Internet nam hoc 2016-2017: Can cu Cong van so 47/PGD&DT ngay 02 thang 02 nam 201 7 cua PGDN I) I Thanh Oai ve vice Huong dan to chuc thi giai Toan bang tieng Anh. loan bariit iicng. Viet tren Internet vong thi cap huyen nam hoc 2016-201 7 Xet de nghi cda to tcu hoc, QUYE T DINH : Dien 1. Thanh lap Ran chi dao, giam sat, giam thi coi thi giai Toan bang tieng Anla, Toan bang tieng Viet tren Internet vong thi cap huyen nam hoc 2016- 2017. (c6 danh sach kem theo), Dien 2, Ban chi dao, giam sat, giam thi coi thi giai IVa n liang tieng .Anh. l oan bang tieng Viet trenlnternet vong thi cap huyen theo dung lurong dan va qui chc da ban hanh. Thai gian lam viec: 03 ngay Tu 15/02 den bet ngay 1 7/02/201 7. Dia diem: (Theo danh sach dinh kem). Dien 3. llieu trubng cae trubng Gc u hoc, lanu dfro, ehuyen vien to tieu hoc \a cac ong (ba) co ten tai dieu 1 can eu quyet dinh thi hanh./. Ncri nhgn: - Nhu dieu 3; - Luu: VP. (Thach 30) Doari Vic t Dung 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 159 | lượt tải:40
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây