Công văn hướng dẫn thi GVG cấp huyện năm học 2016-2017

Thứ năm - 08/12/2016 06:25
Công văn hướng dẫn thi GVG cấp huyện năm học 2016-2017
U Y BA N NHA N DA N CONG HOA X A HOI CH U NGHIA VIET NAM HUYE N THAN H OAI Doc lap - Tu- do - Hanh phuc PHONG GIAO Oy C V A DAO TA O Thanh Oai, ngay 7 thdng 12 nam 2016 So: 662/PGD&DT V/v Huong dan thi giao vien day gioi cap ti^u hgc nam hgc 2016-2017 Ki'nh gu-i: Hieu triro-ng cac tru-o-ng Tieu hoc trong toan huyen Can cir Thong tu s6 21/2010/TT-BGDDT, ngay 20 thang 7 nam 2010 ve viec Ban hanh Dieu le hoi thi giao vien day gioi cac cap hoc pho thong va giao due thuong xuyen cua Bo Giao due va Dao tao; Thuc hien nhiem vu nam hoc 2016-2017 va cong van s6 4530/ SGD&DTGDTH, ngay 5 thang 12 nam 2016 cua So GD&DT Ha Noi ve viec Huong dan thi giao vien day gioi Cap Tieu hoc nam hoc 2016 - 2017; Phong GD&DT Thanh Oai huong dan viec to chuc thi giao vien day gioi cap Tieu hoc, cu the nhu sau: A. MUG DICH, YEU CAU: - Hoi thi giao vien day gioi nham day manh phong trao thi dua day tot, hoc tot nang cao chat lugng giao due toan dien trong cac truong Tieu hoc tren toan thanh pho, gop phan xay dimg, nang cao chat lugng dgi ngu nha giao va can bg quan H giao due; thuc hien cac cugc van dgng cua Nganh. - Tiep tuc doi moi phuong phap day hgc 6 Tieu hgc. To chuc day hoc theo huong hoat dgng, phat huy tinh tich cue chu dgng, sang tao cua hgc sinh. Ket hgp hai hoa cac hinh thuc to chuc va cac phuong phap day hgc 6 tieu hgc trong do c6 viec su dung DDDH de gib hgc nhe nhang, c6 chat lugng va hieu qua cao. - Doi moi cong tac danh gia, coi trgng viec danh gia thuc chat nang luc chuyen mon nghiep vu, nen nep ky cuong trong day va hgc. Dam bao cong khai, cong bang trong danh gia va tuyen chgn. - Nang cao su hieu biet ve Luat Giao due, Dieu le truong tieu hgc, cac qui dinh cua nganh - cap hgc, xu ly tinh huong trong qua trinh day hgc va kien thuc, kT nang giang day cac mon hgc. B. TO CHtrC CUQC THI: I. Cap trirbng : Cac trucmg to chuc thi giao vien day gioi theo ke hoach ciia timg don vi, vol tinh than tiep tuc d6i moi phuong phap day hgc, day du mon va cac khoi lop. Lieu v: * Thi giao vien day gioi cap truong nen gan voi Hoi giang; to chuc ggn nhe dam bao thuc chat va c6 hieu qua cao, tranh hinh thuc, cong kenh ton kem, thanh phan Ban giam khao chgn nhung can bg quan ly, chi dao chuyen mon c6 kinh nghiem, giao vien day gioi cua nha truong. * Thai gian: Ket thuc Hgi thi giao vien day gioi cap trucmg vao trubc ngay 12 thang 12 nam 2016 de tuyen chgn giao vien du thi cap huyen. * Cac truong gut bao cao ve phong cac noi dung sau: - Danh gia cong tac to chuc va ket qua xep loai gib day thi giao vien day gioi {so lieang, ti le) ciia cap trubng. - Danh sach dang ky giao vien du thi cap huyen: (theo mau). (Danh vi tinh trong Excel- Phong chu Times new Romanjtheo mau sau: 1 PHONG GD&DT THANH OAI Truffng Tieu hoc: CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu- do - Hanh phiic DANHSACH TT Ho va ten Nam sinh Trinh do dao tao Nir Tru-oTig Mon thi {ca ban, chuyen biet) 1 Ca ban 2 Tieng anh Ngu-oi lap bieu , ngay thdng 12 nam 2016 Hieu tru-oTig (Ky ten, dong ddu) * Bao cao va danh sach guri ve Phong (Phong Tieu hoc) theo hop thu dien tu: nvthachl973@gmail.com, vao chieu ngay 14 thang 12 nam 2016. II. Cap huyen: I. Hinh thirc to chirc: Phong GD&DT to chuc thi theo cum, toan huyen chia thanh 8 cum. 1. Doi tu-gng va dieu kien dir thi: a. Doi tugng du thi la giao vien day lop 5, trong bien che da dat giao vien day gioi cap truong va dat diem cao trong hoi thi c4p trubng. b. So lugng: Moi trubng tuyen chgn 2 giao vien du thi: - 01 giao vien co ban. - 01 giao vien chuyen biet day mon Tieng Anh. * Cac giao vien da dat danh hieu giao vien day gioi cap trubng cac nam hgc trubc va dat diem cao trong Hgi thi giao vien day gioi cap trubng nam hgc 2016-2017. 2. Noi dung thi, dia diem thi: a. Noi dung thi: Moi giao vien tham gia 3 phan thi. - Phan 1: Thi trac nghiem gom 10 cau: trong do 5 cau hieu biet ve Luat Giao due, Dieu le trubng tieu hoc, cac qui dinh cua nganh - cap hgc, xtr If tinh huong su pham trong qua trinh day hgc va 5 cau ve kien thirc, kl nang giang day cac mon hoc (doi vbi giao vien co ban gom cac mon Tieng Viet, Toan, Dao due, khoa hgc, lich sir, dja ly, doi vbi giao vien chuyen biet theo mon day). (Moi cau Id, tinh diem he so 1). Thbi gian thi 15 phut. - Phan 2: Thuc hien 02 tiet day theo phan phoi chuong trinh cua tuan du thi (diem thi thuc hanh moi tiet day: 20d): * Doi vbi giao vien co ban: Thuc hien 1 tiet day trong cac mon: Toan, Tieng Viet (theo ket qua nit tham mon) va 1 tiet day mon khac. Neu nit tham day mon Tieng Viet thi GV day mon Dja ly; neu nit tham day mon Toan thi GV day mon Lich su - Chirang trinh lop 5. * Doi vbi giao vien chuyen biet day mon Tieng anh: Thuc hien 1 tiet day b khoi Ibp 3 hoac Ibp 4. - Phan 3: Giao vien du thi phai cb sang kien kinh nghiem viet trong nam hgc 2016-2017 hoac da cb it nhat 1 sang kien kinh nghiem dugc xep loai cap Thanh pho trong 2 nam tu nam hgc 2014-2015 den nam hgc 2015-2016 (thi pho to Giay chung nhan.) Gui ve to Tieu hgc Phbng GD&DT vao chieu 20/12/2016 (Diem cham sang kien kinh nghiem: 1 Od). b. Th&igian thi: 2 - 8 giaOO ngay 16/12/2016 (Thu sau): Khai mac Hoi thi va thi trac nghiem tai Hoi truong Phong GD&DT (Thanh phan du khai mac: Hieu truong va giao vien du thi cap huyen; sau khai mac giao vien thi trac nghiem) - 9 gio 00 ngay 16/12/2016: Hop 8 cum truong, thong nhat cong tac to chuc ky thi. - 10 gib 00 ngay 16/12/2016: Hop Ban giam khao tai Hoi trubng Phbng GD. - Tu ngay 19/12/2016 din ngay 28/12/2016: + To chuc thi giao vien day gioi cap huyen b 8 cum trubng. 3. Hinh thirc to chirc va dja diem thi: a. Hinh thiec to chuc: - Toan bb vide t6 chbc ky thi b cum do Hidu trubng cac nha trubng dam nhidm, Hieu trubng cac trubng cb dia dilm thi lam cum trubng dieu hanh ky thi. - Moi trubng cu 1 d/c Pho Hieu trubng tham gia rut tham, sau khi nit tham Phbng GD&DT se sap xep thu tu cac tiet du thi. - Hieu trubng cac trubng dugc dat dia diem thi ve phbng Giao due chung kien viec nit tham; khi ve phbng mang theo danh sach hgc sinh cac Ibp cb chu ky ciia giao vien chii nhiem, xac nhan ciia Hieu trubng, chuong trinh thbi khoa bieu ciia tuan giao vien du thi. •9 b.Dia diem rut tham va theo lich thi sau: 1 1 Cum Don vi trubng " , Thbi gian - dia diem riit tham Ngay, dia diem thi 1 1 TfiTn T-TiTncT 1 dli i 1 ILiil ^ Cu Khe Thanh Thuy 15h ngay 12/12/2016 Phbng GD 1Q/12/2016 TH My Hung 2 Binh Minh B Thanh Van Thanh Mai 15h ngay 12/12/2016 Phbng GD 20/12/2016 TH Tam Hung 3 Thanh Cao Binh Minh A My Hung IShngay 14/12/2016 Phbng GD 21/12/2016 TH Binh Minh B 4 Bich Hba Cao Vien I Cao Vien II IShngay 14/12/2016 Phbng GD 22/12/2016 TH Thanh Cao 5 Kim Bai Phuong Trung II Do Dgng IShngay 16/12/2016 Phbng GD 23/12/2016 TH Phuong Trung I 6 Tan l/bc Lien Chau Cao Duong IShngay 16/12/2016 Phbng GD 26/12/2016 TH Dan Hba 7 Phuong Trung I Kim An Kim Thu 15h ngay 20/12/2016 Phbng GD 27/12/2016 TH Kim Bai 8 Hong Duong Dan Hba Xuan Duong 15h ngay 20/12/2016 Phbng GD 28/12/2016 Cao Duong *Cdc cum thi chi liiu yindtsd viSc nhir sau: a. Thcfi gian: - Thbi gian khai mac cac Ban thi tb 7gib 30. - Mbi tiet day tb 35 — 40 phut. - To chbc; Mbi buoi thi khbng qua 3 tiet dbi vbi mbt nhbm giam khao, thbi gian chuyen tiet tb 10 den 15 phut. b. D6i vdigMo viSn: - Giao vien du thi trac nghiem thuc hien dung theo quy che thi (lam bai nghiem tuc, khbng trao dbi, khbng su dung tai lieu...). - Mbi giao vidn du thi phb tb ft nhat 5 giao an cua moi mbn nbp cho ban giam khao trubc gib thi 15 phut. - Giao vien du thi day tren dbi tugng hgc sinh khbng phai hgc sinh cua trubng minh. - Giao vien du thi lam quen vbi hgc sinh 01 bubi trubc ngay thi. - Dam bao 100% sT so hgc sinh cua Ibp tham gia du thi, hgc sinh nghi hgc phai cb ly do chinh dang. - Don vi dat dia diem thi bb tri phan chia Ibp de hoc sinh tham gia khbng qua 2 tilt du thi. - Khbng day trubc cho hgc sinh (Ibp day du thi) bai du thi. - Trong trubng hgp nit tham b thbi diem bai hgc do da day theo dung thbi khoa bieu trong tuan cua trubng dat dia diem, thi giao vien du thi chuan bi va day bai cua mbn hgc do cua tuan tiep theo. - Tuyet dbi giao vien khbng gap go cac thanh vien Ban giam khao de trao dbi giao an cua tiet day du thi. - Giao vien, hgc sinh mac trang phuc lb hgi. c. Ca sd vat chat: - Cac Cum thi dugc trang tri bang cb, khau hieu, loa dai hoa tuoi de phuc vu cho Hgi thi. - Cac phbng hgc, ban ghe giao vien va hgc sinh dam bao du, sach se, cb du ghe cho 5 giam khao du gib, cb dien thap sang va dien phuc vu may chieu. 4. Thanh phan ban giam khao: ( Thbng bao sau) 5. Danh gia ket qua giao vien dy thi: Chi xep giai dbi vbi giao vien cb diem thi trac nghiem tu 8/10 diem trb len; diem thi thuc hanh cac tiet day dat loai kha trb len, trong do phai cb it nhat 1 tiet day dat loai gibi; Sang kien kinh nghiem dat 6/10 diem trb len. Tren day la hubng dan ve cbng tac tb chuc Thi giao vien day gibi cap Tieu hgc, nam hgc 2016-2017. Phbng Giao due Thanh Oai de nghi cac trubng Tieu hgc trong toan huyen cb ke hoach cu the phu hgp va chi dao thuc hien theo dung hubng dan de Hgi thi giao vien day gibi dat ket qua tbt. Nmnhan: KT. TRUOTVG PHONG - Ban chi dao; Vien chuc t6 TH; pTRU ^ I ^PHON G - Nhu dieu 1; , '2>^^^<:;v<;->^ - Luu: VT/GD, (Thach 30). ' •'bNG G!A( 4 

Tác giả bài viết: CÔNG VĂN PGD&ĐT THANH OAI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 158 | lượt tải:40
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây