CÔNG VĂN TDTT Mới

Chủ nhật - 04/12/2016 09:16
CÔNG VĂN TDTT
UBNI) HUYBN THANH OAI CONG HOA XA HOI CHU NGIliA VIET N A M
PHONG GIAO DUG VA DAO TAO  *  Doc lap - Tir do - Hanh phiic
S6: ^ iTVQD-PGD&DT Thanh Oai, ngay O^ thdng 12 nam 2016
QIJYK I DINH
riiaiili lap Han to chiVc, Hoi dong trong tai thi dau cac mon thi the thao hoc
sinh tieu hoc, THCS huyen Thanh Oai nam hoc 2015 -2016
TRU (JNG PHONG GIAO DyC vA DAO TAO H U Y E N THANH OAI
Can ci'r Cong van sd 2826/QD-SGD&DT ngay 24/10/2016 cua So Giao due va
Dao tao ve viec ban hanh Dieu le thi dau cac mon the thao hoc sinh pho thong
thanh ph6 Ha Noi - nam hoc 2016 - 2017;
Thirc hien Quyet dinh so 595/QD-PGD&DT, ngay 03 thang 11 nam 2016
cua TrinVng phong giao due va Dao tao ve vice ban hanh Dieu le thi dau cac mon
thd thao hoc sinh tieu hoc, IddCS huyen Thanh Oai nam hoc 2016 - 2017;
'Hieo de nghi cua to tieu hipc, THCS phong Giao due va Dao tao huyen hanh Oai,
QUYET DINH:
Dieu 1. Thanh lap Ban t6 chuc. Hoi ddng trong tai thi cac mon dien kinh,
bong ban, cdu long, cd vua, tai Hoi thi cac mon the thao hoc sinh tieu hoc, THCS
huyen 4'hanh Oai nam hoc 2016 - 2017 va dieu dong cac ong (ba) la lanh dao,
chuyen vien phong Giao due va Dao tao, giao vien cac trudng tieu hoc, THCS
(c6 danh sach kern theo).
Dieu 2. Ban tO chuc va Hoi d6ng trong tai lam viec theo Dieu le thi dau cac
mon the thao hoc sinh tieu hoc, Tl ICS huyen dlianh Oai nam hoc 2016 - 2017.
Dieu 3. Cac ong (ba) hieu trudng cac trudng tidu hoc, THCS va cac ong
(ba) CO ten trong danh sach can cu Quyet dinh thi hanh.
Noi nhan: TRgfiNG PHONG
- ScV GD&DT Ha Noi (dC b/c)  ^  ^
- Cac truo-iig lieu hoc, Tl ICS;  ^
-NhuDieu 1;  f/|/
-I,mi VT,(I,e Ha. 50)  \\.S\ -  ^
\INU^
Doaii Viet Dung
DANH SACH
BAN TO CHirC, HQI DONG TRQNG TAI THI DAU CAC MON TAI
HQI THI TDTT HQC SINH TH, THCS HUYEN THANH OAI NAM HQC
2016-2017
(Ban hanh kern theo Quyit dinh s6: 657 /QD-PGD&DT ngay 02 thang 12 nam 2016
cua Tru&ngphdngGD&DT huyen Thanh Oai nam hoc 2016-2017)
I. DANH SACH BAN TO
1. Ong Doan Viet Dung
2. Mdi ong Bui Van Vy
3. Ba Bui Thi Thu Hien
4. Ong Pham Trung Anh
5. Ong Hoang Quoc Dat
A
6. Ong Trinh Manh Ha
7. Ong Nguyen Dure Luang
8. Ong Le Van Ha
9. Ong Nguyin Van Thach
10. Ba LeThiNguy?t
cHtrc
- Trudng phong GD&DT
- Giam d6c TT TDTT
- Pho Truong phong GD&DT.
- Pho Trudng phong GD&DT
- Pho Trudng phong GD&DT
- Chuyen vien Phong GD&DT
- Chuyen vien Phong GD&DT
- Chuyen vien Phong GD&DT.
- V C Phong GD&DT.
- Can bo Phong GD&DT.
• Trudng ban
• P.Trudng ban
• P.Trudng ban
• P.Trudng ban
• p.Trudng ban
• Uy vien
• Uy vien
• Uy vien
• Uy vien
• Uy vien
II. DANH SACH TRQNG TAI THI DAU CAC MON THE THAO
NAM HQC 2016-2017
1. Thi dau chung ket mon bong ban tai nha thi dau huyen Thanh Oai
Th&i gian : Ngay 09/12/2016
a) Ban to chiec: Toan bo BTC cap huyen.
b) Hoi dong trong tai :
1- BaVuThiMai
2- Ba Nguyen Thi Thing
3- Ba Pham Thi Tarn
4- Ong Do Duy Huy
5- Ong Ha Van Duong
6. BaNgoThiHud
7. Ong Nguyen Tien Khdi
8- Ong Duong Nam Vy
9- Ong Nguyen Thanh Binh
10- Ong Phan Xuan Dai
11- Ba Dang Hdng Lien
12- Ong Pham Minh Huan
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- GVTD trudng THCS My Hung
- GVTD trudng THCS Thanh Thuy
- GVTD trudng THCS Lien Chau
- GVTD trudng THCS Cao Duong
- GVTD trudng THCS Cu Khe
- GVTD THCS Ng.Trvrc- TT K Bai
- GVTD trudng T H Do Dong
2
2. Thi dau chung ket mon dien kinh tai SVD huyen Thanh Oai
- Th&i gian thi: Ngay 17/12/2016.
a) Ban to chuc: Toan bo BTC cap huyen.
b) Hoi dong trong tai:
1- BaVuThiMai
2- Ba Nguyen Thi Thing
3- Ba Pham Thi Tam
4- Ong Do Duy Huy
5- Ong Ha Van Duong
6. Ong Le Dinh Ha
7. Ong Bui Dang Thing
8. Ba Nguyen Thj Nga
A
9- Ong Duong Nam Vy
10- Ong Nguyen Thanh Binh
11- Ong Phan Xuan Dai
12- Ong Pham Vu Thinh
13- Ong Bui VanChidn
14- Ong To Tien Thanh
15- Ong Nguyen Tien Tha
16- Ong Nguyen Tien Khoi
17- Ba Nguyin Thi Hing
18- Ong Le Due Ha ^
19- Ong Nguyen Tien Ninh
20- BaNgoThiHul
21- Ong Pham Minh Huin
22- Ong Nguyen Van Cao
23- Ong Nguyen Hong Sam
24- Ba Duong Thi Thu
25- Ba Nguyen Thi Dien
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- TTTDTT huyin Thanh Oai
- GVTD trudng THCS Kim Thu
- GVTD trudng T H Phuong Trung II
- GVTD trudng THCS Do Dong
- GVTD trudng THCS Lien Chau
- GVTD trudng THCS Cao Duong
- GVTD trudng THCS Cu Khe
- GVTD trudng THCS Xuan Duong
- GVTD trudng THCS Binh Minh
- GVTD THCS Ng.Truc- TT K Bai
- GVTD trudng THCS Thanh Cao
- GVTD trudng THCS Thanh Thuy
- GVTD trudng THCS Phuong Trung
- GVTD trudng THCS Bich Hoa
- GVTD trudng THCS Thanh Cao
- GVTD trudng THCS My Hung
- GVTD trudng tilu hoc Do Dong
- GVTD trudng tieu hoc Cao Vien II
- GVTD trudng THCS Tam Hung
- GVTD trudng CS Ng.Truc - K. bai
- GVTD trudng THCS Thanh Mai
3. Thi dau chung ket mon cd vua
Thdi gian : Ngay 23/12/2016
a) Ban to chirc: Toan bo BTC cap
b) Hgi dong tr9ng tai:
1- BaVuThiMai
2- Ba Nguyen Thi ThSng
3- Ba Pham Thi Tam
4- Ong Ha Van Duong
5- Ong Duong Nam Vy
6- Ong Nguyen Thanh Binh
7- Ong Phan Xuan Dai
8- Ba Dang Hong Lien
9- Ong Pham Minh Huan
10- Ong Nguyen Tiln Khoi
ll.BaNgo Thi Hue
tai nha thi dau huy^n Thanh Oai
huyen.
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- TTTDTT huyen Thanh Oai
- GVTD trudng THCS Lien Chau
- GVTD trudng THCS Cao Ducmg
- GVTD trudng THCS Cu Khe
- GVTD THCS Ng.Truc- TT K Bai
- GVTD trudng T H Do Dong
- GVTD trudng THCS Thanh Thuy
- GVTD trudng THCS My Hung
3
4. Thi dau chung ket mon can long tai nha thi dau huyen Thanh Oai
Th&i gian: Ngay 30/12/2016
a) Ban to chitc: Toan bo BTC cap huyen.
b) Hoi dong trong tai :
1- BaVuThiMai
2- Ba Nguyen Thi Thang
3- Ong Ha Van Duong
4- Ba Pham Thi Tam
5. Ong Ha Do Duy Huy
A
6. Ong Nguyen Van cao
7- Ong Duong Nam Vy
8- Ong Nguyin Thanh Binh
9- Ong Phan Xuan Dai
10- Ong Pham Vu Thinh
11- Ong Bui VanChien
12- BaDuongThiThu
13- Ong Pham Minh Huan
A ftti r
14- Ong Nguyen Tien Tha
15- Ong Nguyin Tien Khoi
-TTTDTT huyen Thanh Oai
-TTTDTT huyen Thanh Oai
-TTTDTT huyen Thanh Oai
-TTTDTT huyen Thanh Oai
-TTTDTT huyen Thanh Oai
- GVTD trudng T H Cao Vien II
- GVTD trudng THCS Lien Chau
- GVTD trudng THCS Cao Duong
- GVTD trudng THCS Cu Khe
- GVTD trudng THCS Xuan Duong
- GVTD trudng THCS Binh Minh
- GVTD THCS Ng.Truc- TT K Bai
- GVTD trudng T H Do Dong
- GVTD trudng THCS Thanh Cao
- GVTD trudng THCS Thanh Thuy
4
 

Tác giả bài viết: Công Văn PGD

 Tags: công văn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 158 | lượt tải:40
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây