CÔNG VĂN UBND HUYỆN THANH OAI Về Người tốt việc tốt

Chủ nhật - 04/12/2016 08:35
Công văn UBND huyện Thanh Oai về người tốt việc tốt
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
 
 
 

Số:  622 /KHLT-PGD&ĐT-CĐN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà Nội,  ngày 22 tháng 11 năm 2016
KẾ HOẠCH
Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động 
“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
(giai đoạn 2007 - 2017);  đánh giá một năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và  trao thưởng
“Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” (Năm học 2016 - 2017)
 
 Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
Thực hiện kế hoạch  số 3748/KHLT-SGD&ĐT-CĐN ngày 05/10/2016 của Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về triển khai phong trào thi đua năm học 2016-2017 chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” hướng tới tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2007-2017.
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 488/KH-GD&ĐT ngày 19/9/2016 của Phòng GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Oai về việc phối hợp công tác giữa lãnh đạo phòng GD&ĐT và Ban thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội năm học 2016-2017;
Phòng GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Thanh Oai triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động  “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (Giai đoạn 2007 - 2017); đánh giá một năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” Năm học 2016 - 2017 trong toàn Ngành như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổng kết, đánh giá tình hình tổ chức triển khai Cuộc vận động, Phong trào thi đua: những kết quả đạt được; những hạn chế tồn tại; rút ra bài học kinh nghiệm.
- Xây dựng các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động, Phong trào thi đua trong thời gian tới, tiếp tục tuyên truyền, phát động đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động, Phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Ngành.
- Tôn vinh các nhà giáo tâm huyết, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục.
- Phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng, tạo không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động.
2. Yêu cầu 
- Các đơn vị tổ chức tổng kết đánh giá Cuộc vận động, Phong trào thi đua nghiêm túc, đúng mục đích, tiến độ, thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG
          Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (Giai đoạn 2007 - 2017);  đánh giá một năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của các đơn vị cần tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:
1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo
- Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo, các văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và phương thức triển khai thực hiện Cuộc vận động và Phong trào thi đua.
- Kết quả các hình thức tuyên truyền về Cuộc vận động và Phong trào thi đua.
- Chỉ đạo và hướng dẫn CBGV,NV đăng ký số lượng và nội dung công việc sẽ sáng tạo đổi mới thực hiện trong năm học 2016 - 2017; tổ chức đăng ký thành lập các nhóm "Nhà giáo cùng nhau phát triển” trong các tổ chuyên môn, trong các nhà trường, cụm trường tại các đơn vị, trường học.
2. Đánh giá kết quả đạt được
a. Kết quả rèn luyện đạo đức theo các mặt:
- Ý thức, trách nhiệm thực thi pháp luật, tinh thần phục vụ nhân dân; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các hoạt động giáo dục và đào tạo.
- Yêu ngành, yêu nghề, yên tâm công tác, mô phạm với nhân dân, đồng nghiệp; thương yêu học sinh, sinh viên.
- Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và công tác.
- Số liệu về nhà giáo được kết nạp Đảng từ tháng 11/2007 đến nay.
b. Kết quả phong trào tự học thể hiện qua các mặt:
- Không ngừng học tập nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học để phục vụ công tác, hoạt động giáo dục, trình độ đạt chuẩn đào tạo, đạt theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn cán bộ quản lý.
- Các hoạt động tổ chức, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề.
- Khắc phục khó khăn, thường xuyên học tập và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Sự đa dạng, phong phú của hình thức tự học. 
- Tỷ lệ đạt chuẩn, tỷ lệ đạt trên chuẩn của CBGV,NV.
c. Kết quả phong trào đổi mới và sáng tạo được thể hiện qua các mặt:
- Cải tiến, sáng tạo trong dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục, quản lý giáo
 dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo.
- Kết quả viết SKKN, làm đồ dùng dạy học mới, hoặc cải tiến đồ dùng dạy học đã có cho phù hợp với điều kiện của bài giảng, của lớp học, người học (số liệu).
- Đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng công nghệ thông tin vào bài giảng, nghiên cứu khoa học; xử lý các tình huống sư phạm; phát hiện và bồi dưỡng những người học có năng khiếu, học giỏi, phụ đạo người học kém (số liệu), rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, v.v…
- Số lượng các việc làm đổi mới mang lại hiệu quả được đồng nghiệp công nhận, học tập làm theo, được phổ biến nhân rộng trong và ngoài đơn vị; làm thay đổi tích cực đến hình ảnh và chất lượng giảng dạy, giáo dục của đơn vị.
- Số lượng các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” được thành lập trong đơn vị, trường học. Số lượng và kết quả các việc làm đổi mới, sáng tạo mà các nhóm “Nhà giáo cùng nhau phát triển” đã thực hiện.
- Kết quả chất lượng các mặt giáo dục của nhà trường: xếp loại cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động; số lượng đề tài, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, công trình nghiên cứu khoa học đã hoàn thành; số lượng học sinh vi phạm kỷ luật, bỏ học.
3. Hạn chế, yếu kém
- Những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng kế hoạch, công tác tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện Cuộc vận động và Phong trào thi đua; .
- Những hạn chế về rèn luyện đạo đức, tinh thần tự học, đổi mới và sự sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong ngành, trong đơn vị.
4. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
- Nguyên nhân của những thành công.
- Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm.
- Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn Cuộc vận động và Phong trào thi đua.
5. Phương hướng thực hiện trong thời gian tới
Căn cứ vào tiêu chuẩn và kết quả thực hiện Cuộc vận động và Phong trào thi đua của đơn vị xác định mục tiêu, xây dựng phương hướng để tiếp tục triển khai thực hiện, đẩy mạnh Cuộc vận động và Phong trào thi đua trong thời gian tiếp theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Thanh oai
 Phòng GD&ĐT phối hợp Công đoàn ngành xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các trường MN, TH, THCS tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (Giai đoạn 2007 - 2017); đánh giá 01 năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và  trao thưởng “ Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” (Năm học 2016 - 2017). Tổ chức Hội nghị tổng kết trong toàn Ngành (Dự kiến tháng 6 năm 2017).
* Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (Giai đoạn 2007 - 2017) theo tiêu chuẩn:
- Đối với tập thể:  Đơn vị tiêu biểu tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động, tập thể đoàn kết thống nhất, 10 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến trong đó có ít nhất 5 năm đạt danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc, có nhiều cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động.
- Đối với cá nhân:  
+ Cán bộ quản lý là nhà giáo tiêu biểu trong chỉ đạo và thực hiện Cuộc vận động ở đơn vị. Có 10 năm đạt Lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 5 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có SKKN hoặc đồ dùng dạy học tự làm, sản phẩm CNTT xếp loại cấp Ngành. Đơn vị phải có ít nhất 5 năm đạt danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc.
+ Giáo viên là nhà giáo tiêu biểu hưởng ứng và thực hiện cuộc vận động ở đơn vị. Có 10 năm đạt Lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 5 năm đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, có SKKN được công nhận cấp Ngành hoặc đồ dùng dạy học tự làm, sản phẩm CNTT xếp loại cấp Ngành.
* Xét khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong năm học 2016-2017 thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”: Tiêu chuẩn theo Kế hoạch Liên tịch số 529/KHLT-PGD&ĐT-CĐN ngày 06/10/2016 của Phòng GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục Thanh oai về triển khai phong trào thi đua năm học 2016 - 2017 chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” hướng tới tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2007 - 2017.
* Xét nghị khen tặng nhà giáo đạt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”: Tiêu chuẩn theo Kế hoạch Liên tịch của phòng GD&ĐT và Công đoàn Ngành năm 2016 - 2017 về triển khai giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm học 2016 - 2017.
- Tiêu chuẩn tâm huyết với nghề:
+ Có việc làm cụ thể thể hiện là một nhà giáo có phẩm chất đạo đức, có ý thức tự học tập để tự nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, luôn vươn lên khắc phục mọi khó khăn, được học sinh và đồng nghiệp tín nhiệm cao.
+ Có những chỉ đạo, tổ chức thực hiện đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả giáo dục cụ thể: sự chuyển biến tích cực của học sinh, bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, công tác quản lý làm thay đổi và nâng cao chất lượng hiệu quả ở nhà trường.
- Tiêu chuẩn đổi mới sáng tạo:
+ Chủ động, sáng tạo trong việc vận dụng khoa học giáo dục tiên tiến (khoa học Tâm lý học, Giáo dục học, khoa học quản lý giáo dục) hoặc vận dụng những sáng kiến kinh nghiệm tiên tiến vào thực tiễn giảng dạy, giáo dục (Công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm, công tác quản lý).
+ Những việc làm sáng tạo của nhà giáo có cơ sở khoa học giáo dục và được Hội đồng khoa học của giải thưởng đánh giá cao, được đồng nghiệp, học sinh đồng tình cao khi công bố trên các trang báo chí thông tin điện tử của ngành.
2. Đối với phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã:
- Tổ chức Hội nghị tổng kết Cuộc vận động, Phong trào thi đua và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu cấp huyện.
- Thời gian tổ chức: Trước ngày 20 tháng 5 năm 2017.
- Lựa chọn 02 nhà giáo và 01 tập thể tiêu biểu thực hiện Cuộc vận động; 02 nhà giáo và 01 tập thể tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua; 02 nhà giáo xét tặng giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” đề nghị ngành GD&ĐT Hà Nội xét khen thưởng.
- Đối với ngành GD&ĐT huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ xét khen trưởng các tập thể trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động và Phong trào thi đua.
3. Đối với các đơn vị trường học
- Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả, khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt Cuộc vận động của đơn vị giai đoạn từ năm 2007-2017 và năm học 2016-2017 thực hiện phong trào thi đua.
- Thời gian tổ chức: Trước ngày 15 tháng 4 năm 2017.
- Mỗi đơn vị lựa chọn 01 nhà giáo tiêu biểu nhất thực hiện tốt Cuộc vận động, 01 nhà giáo tiêu biểu nhất thực hiện tốt phong trào thi đua và 01 nhà giáo xét tặng giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” theo tiêu chuẩn trên, đề nghị ngành GD&ĐT xét khen thưởng (nếu có).
* Các đơn vị tổ chức Tổng kết đề nghị báo cáo về phòng GD&ĐT và Công đoàn Ngành.
4. Hồ sơ báo cáo:
 Các trường MN, TH, THCS  Báo cáo tổng kết, hồ sơ khen thưởng và tham luận về Công đoàn ngành GD  cho đồng chí Lê Thị Nguyệt tổ hành chính. Hạn cuối ngày 20/5/2017:
- Báo cáo thống kê số liệu Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động và một năm thực hiện phong trào thi đua gửi vào địa chỉ email: congdoangdthanhoai@gmail.com
          - Báo cáo tổng kết Cuộc vận động và đánh giá Phong trào thi đua (Có chữ ký, đóng dấu gửi về Công đoàn ngành Giáo dục Thanh oai ( Đ/c Lê Thị Nguyệt nhận)
- Hồ sơ khen thưởng bao gồm: Tờ trình, trích ngang thành tích và báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân (Có chữ ký, đóng dấu và photo các minh chứng kèm theo), gửi về CĐGD , trích ngang thành tích gửi vào địa chỉ email: congdoangdthanhoai@gmail.com
Trên đây là kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (giai đoạn 2007 - 2017);  đánh giá một năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và  trao thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm học 2016 - 2017 của ngành GD&ĐT Thanh Oai, Ban lãnh đạo phòng GD&ĐT và Ban Thường vụ CĐGD đề nghị các đơn vị trường học tổ chức tổng kết đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực theo yêu cầu kế hoạch đề ra.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
 
                       (Đã ký)   
 
 
Bùi Thị Thu Hiền
TRƯỞNG PHÒNG
 
(Đã ký)
 
 
Đoàn Việt Dũng
 
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT, CĐGD Hà Nội   (Để báo cáo)
- UBND, LĐLĐ huyện
- Lãnh đạo, cv PGD             (Để chỉ đạo); 
- BTV CĐ ngành;
- Các trwongf MN, Th, THCS    (Để thực hiện)
                                                     
- Lưu VP.                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             MẪU 2
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD THANH OAI
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
THỐNG KÊ SỐ LIỆU
Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động
“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (Giai đoạn 2007 - 2017);  đanh giá 01 năm thực hiện phong trào thi đua
“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” (Năm học 2016 – 2017).
 
 
I. Đánh giá theo tiêu chí xếp loại thực hiện Cuộc vận động và Phong trào thi đua trong năm học 2016 – 2017:
1. Đối với Cuộc vận động:
- Tổng số CBGV, NV….Tổng số CBGV-NV đã được đánh giá….,đạt…%
 
TT
                     Xếp loại
 
   Nội dung
Loại Tốt Loại Khá Đạt yêu cầu Cần cố gắng
Số lượng
 
Tỉ lệ % Số lượng
 
Tỉ lệ % Số lượng
 
Tỉ lệ % Số lượng
 
Tỉ lệ %
 
2 CBGV, NV
 
               
 
2. Đối với Phong trào thi đua:
            - Tổng số việc làm đổi mới, sáng tạo mang lại hiệu quả:…….
          - Tổng số nhóm nhóm nhà giáo đã cùng nhau phát triển:…….
 
II. Kết quả cụ thể:
1. Số liệu trình độ đội ngũ hiện nay:
     - Tổng số CBGV,NV:….
     - Tổng số CBGV,NV đạt trình độ chuẩn:….., đạt…..%; Trình độ trên chuẩn:……, đạt….%; Số Tiến sĩ:…., đạt….%.
2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị trong 5 năm học: Từ năm 2012-2013 đến năm 2016-2017 (lượt người)
 
TT        Năm học
                                     
  Nội dung
2012-2013
 
2013-2014
 
2014-2015
 
2015-2016
 
 
2016-2017
 
Tổng cộng 5 năm học
1 Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ            
2 Đi học đạt trình độ Trung cấp            
3 Đi học đạt trình độ Cao đẳng            
4 Đi học đạt trình độ Đại học    
 
       
5 Đi học đạt trình độ Thạc sỹ    
 
       
6 Đi học đạt trình độ Tiến sĩ    
 
       
7 Đi học đạt trình độ Trung cấp lý luận chính trị            
8 Đi học đạt trình độ Cao cấp
 lý luận chính trị
           
9 Đi học đạt trình độ Cử nhân
 lý luận chính trị
           
 
3. Kết quả viết SKKN, làm đồ dùng dạy học, thi giáo viên giỏi trong 5 năm học (Từ năm 2012-2013 đến năm 2016-2017):
 
TT Nội dung Cấp trường Cấp
cụm trường
Cấp
quận, huyện
 
Cấp
Thành phố
 
1 Số đồ dùng dạy học
tự làm đạt giải
       
2 Số sản phẩm CNTT
 được xếp loại
       
3 Số SKKN
được xếp loại
       
4 Số giáo viên đạt giải thi Giáo viên dạy giỏi        
 
III. Thực hiện các Cuộc vận động, các phong trào thi đua:
 
1. Thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt” trong 5 năm học (Từ năm 2012-2013 đến năm 2016-2017):
          - Tổng số CBGV-NV đã giúp đỡ học sinh…………………………….
          - Số học sinh được giúp đỡ…………………………………………….
          - Số tiền………………………………………………………………...
 
2. Tổng số tiền đã ủng hộ giáo dục các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong trong 5 năm học (Từ năm 2012-2013 đến năm 2016-2017):
          - Tổng số tiền đã nộp Công đoàn ngành GD Hà Nội…………………
          - Số tiền đã đi ủng hộ trực tiếp tới đơn vị…………………………….
          - Các hoạt động từ thiện khác………………………………………...
3. Xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Gia đình nhà giáo tiêu biểu”:
          - Số CBGV-NV đạt “Gia đình văn hóa”……….. …………Đạt……..%
          - Số CBGV-NV được khen thưởng “Gia đình nhà giáo tiêu biểu”
                   + Cấp trường……………………..
                   + Cấp quận, huyện……………….
                   + Cấp Thành phố………………..
 
4. Triển khai thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
 
IV. Giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình 10 năm thực hiện “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (Giai đoạn 2007 - 2017);  đánh giá 01 năm thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và trao thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”(Năm học 2016 – 2017).
1. Thực hiện Cuộc vận động:
 
TT Họ và tên CBGV,NV Chức vụ và đơn vị công tác Tóm tắt thành tích Ghi chú
1        
 
 
2. Thực hiện Phong trào thi đua:
 
TT Họ và tên CBGV,NV Chức vụ và đơn vị công tác Tóm tắt thành tích Ghi chú
1        
 
 
3. “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”:
 
TT Họ và tên Chức vụ và đơn vị công tác Tóm tắt thành tích Ghi chú
1        
 
 
Chủ tịch công đoàn                 
(Ký tên, đóng dấu)
Trưởng ban chỉ đạo
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
       
 

Tác giả bài viết: UBND HUYỆN THANH OAI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

1074/SGDĐT-VP

CÔNG VĂN V/V TIẾP TỤC CHO HS NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 SỞ GDĐT

Thời gian đăng: 03/04/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:0

121/PGDĐT-TH

CÔNG VĂN V/V HƯỚNG DẪN TIẾP TỤC DH QUA INTERNET TRÊN TRUYỀN HÌNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:2

1125/BGDĐT-GDTH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 9 | lượt tải:1

05/CT-UBND

CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:0

119/KH-GD&ĐT

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC DH MÔN TIẾNG ANH TỰ CHỌN LỚP 1,2 TRÊN ĐỊA BÀN THANH OAI

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 6 | lượt tải:2

968/SGDĐT-GDPT

TỔ CHỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 01/04/2020

lượt xem: 5 | lượt tải:0

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 191 | lượt tải:47
Tin mới
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây